Obligationer

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
31-mar-2015
Till
31-mar-2016
Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 31.mar.2020

- - 4,24 -6,49 -2,99

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 29.maj.2020 USD 1 582
Basvaluta USD
Fondstart 12.jun.2013
Startdatum 01.mar.2017
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,90%
ISIN LU1572169453
Bloomberg, kortnamn BREI3RF
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BYYP008
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 5 000,00
Minsta efterföljande investering USD 10 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund, Class I3, per den 30.apr.2020 listad mot 959 Global Emerging Markets Bond fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2020
Namn Vikt (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 4,64
ISRAEL (STATE OF) RegS 3.8 05/13/2060 2,30
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 2,02
ISRAEL (STATE OF) 4.5 04/03/2120 2,00
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 1,96
Namn Vikt (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.4 04/16/2050 1,96
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2029 1,96
PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 4.95 04/28/2031 1,89
NK KAZMUNAYGAZ AO RegS 6.375 10/24/2048 1,76
INDONESIA (REPUBLIC OF) 4.45 04/15/2070 1,74
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I3 USD Månatlig 79,63 0,38 0,48 92,04 70,52 - LU1572169453 - -
Class I4 Hedged EUR Årlig 85,63 -4,25 -4,73 94,60 79,12 - LU1418627409 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 93,54 0,44 0,47 102,53 83,22 - LU1308276671 - -
Class D5 Hedged EUR - 86,93 0,39 0,45 94,12 77,30 - LU1814255391 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 109,62 0,50 0,46 115,19 96,08 - LU0949128226 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 92,17 -0,24 -0,26 98,70 82,86 - LU1722863567 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 103,00 0,46 0,45 108,13 90,40 - LU1072451542 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 89,50 0,41 0,46 95,00 79,06 - LU1715606080 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 84,91 -4,18 -4,69 94,88 78,91 - LU1093538335 - -
Class D2 USD Ingen 121,33 0,56 0,46 127,12 106,40 - LU0949128572 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 111,17 0,52 0,47 117,90 97,68 - LU1435395550 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 95,61 0,44 0,46 100,17 83,78 - LU1648247721 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 85,60 -3,52 -3,95 94,62 78,68 - LU1072457747 - -
Class X5 EUR Kvartalsvis 93,30 -0,24 -0,26 98,92 83,78 - LU1648246756 - -
Class I5 Hedged EUR - 80,83 0,37 0,46 89,19 71,85 - LU1781817264 - -
Class I2 USD Ingen 120,13 0,56 0,47 125,82 105,31 - LU1118028742 - -
Class X2 Hedged CAD - 97,43 0,45 0,46 102,63 85,45 - LU1728553345 - -
Class D5 EUR - 96,17 -0,25 -0,26 103,91 86,47 - LU1800013283 - -
Class A2 USD Ingen 114,76 0,53 0,46 120,44 100,79 - LU0940382277 - -
Class D4 GBP Årlig 100,04 -5,25 -4,99 109,41 91,50 - LU0997362164 - -
Class X2 USD Ingen 130,92 0,61 0,47 136,88 114,61 - LU0946833604 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokument

Dokument