Blandfonder

BlackRock Style Advantage Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Från
30-sep-2020
Till
30-sep-2021
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2021

11,66 -4,31 3,26 -21,28 5,45
  10Å Start
5,45 -5,01 -1,74 - -1,41
  I år 1M 3M 10Å Start
10,64 0,29 3,17 5,45 -14,28 -8,41 - -6,93

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i NZD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.okt.2021 USD 173
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav -
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 29.feb.2016
Startdatum 14.sep.2016
Tillgångsklass Blandfonder
Morningstar-kategori Multistrategy Other
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,02%
ISIN LU1485749367
Bloomberg, kortnamn BSSAX2N
Kostnadsandel 0,00%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BDDRN65
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering NZD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering NZD 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-frågor under investeringsprocessens faser för utredning, urval, övervakning och rapportering. Detta kan innebära att tredjepartsmaterial samt internt material avseende ESG-kriterier beaktas i enlighet med investeringsgruppens definitioner. Fondförvaltaren genomgår en grundlig utredningsfas när interna ESG-utredningssignaler byggs upp där fokus ligger på kriterier som humankapital eller ledningskvalitet. Som en del av denna utredning utför fondförvaltaren en företagsbesiktning av ESG-dataleverantörerna. Så snart dessa signaler har uppfyllt nödvändiga kriterier för att inkluderas i portföljen betraktas de som en del av investeringsbesluten eller löpande som en del av en bredare uppsättning signaler. Fondförvaltaren tillämpar därutöver standardiserade ESG-kriterier (övergripande ESG-betyg, kolintensitet) under rapporteringsfasen. Dessa kan inhämtas internt eller direkt från tredjepartsdataleverantörer och beskrivs i interna portföljanalyser. Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljriskgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

Bästa innehav är inte tillgängligt för tillfället.
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

Tillgångsklasser är inte tillgängliga för tillfället.
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 Hedged NZD Ingen 92,67 -0,10 -0,11 94,08 83,08 - LU1485749367 - -
Class X2 USD Ingen 91,72 -0,09 -0,10 93,27 82,85 - LU1352906371 - -
Class A2 USD Ingen 83,71 -0,09 -0,11 85,23 76,45 - LU1352905993 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 68,02 -0,07 -0,10 69,29 62,52 - LU1352906025 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD Ingen 51,24 -0,79 -1,52 55,63 44,08 - LU1718790519 - -
Class IPF2 Hedged EUR Ingen 79,60 -0,08 -0,10 81,88 73,36 - LU1469409517 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 76,92 -0,09 -0,12 78,38 70,80 - LU1394254640 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 70,85 -0,07 -0,10 72,14 64,81 - LU1640627243 - -
Class I2 USD Ingen 77,83 -0,08 -0,10 79,19 70,64 - LU1640626609 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 70,08 -0,08 -0,11 71,36 64,24 - LU1609299281 - -
Class A4 USD Årlig 85,06 -0,09 -0,11 86,60 77,69 - LU1394251976 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 78,60 -0,08 -0,10 80,05 71,99 - LU1352906298 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 92,10 0,03 0,03 93,58 83,36 - LU1352906454 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 8 088,53 -8,41 -0,10 8 233,35 7 369,45 - LU1484781551 - -
Class IPF2 Hedged CHF Ingen 72,63 -0,08 -0,11 73,95 66,42 - LU1706559660 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 75,86 -0,09 -0,12 77,22 69,07 - LU1532729727 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 89,45 -0,09 -0,10 104,53 78,69 - LU1423753034 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 75,74 -0,09 -0,12 77,11 69,07 - LU1572169370 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 79,46 -0,08 -0,10 80,91 72,64 - LU1352906538 - -
Class D2 EUR Ingen 83,44 -0,13 -0,16 84,77 72,11 - LU1373035317 - -
Class Z2 USD Ingen 88,13 -0,09 -0,10 89,67 79,99 - LU1363273308 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 79,41 -0,08 -0,10 80,87 72,63 - LU1363273480 - -
Class D2 USD Ingen 87,41 -0,09 -0,10 88,95 79,44 - LU1373035408 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 70,22 -0,07 -0,10 71,52 64,42 - LU1640627169 - -
Class X2 Hedged EUR - 75,15 -0,08 -0,11 76,48 68,31 - LU1781817777 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Philip Hodges
Philip Hodges
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Dokument

Dokument