Obligationer

BGF Global Government Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen
  Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Från
30-sep-2020
Till
30-sep-2021
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2021

-1,92 -3,07 9,00 3,25 -1,64
  10Å Start
-1,64 3,44 1,02 - 1,18
  I år 1M 3M 10Å Start
-2,60 -1,30 -0,17 -1,64 10,69 5,23 - 6,07

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.okt.2021 USD 761
12 månaders avslutande avkastning per den 30.sep.2021 0,47
Antal innehav per den 30.sep.2021 894
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 14.maj.1987
Startdatum 21.sep.2016
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Bond - GBP Hedged
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,97%
ISIN LU1484781395
Bloomberg, kortnamn BGGGA3G
Kostnadsandel 0,75%
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BYZ8GG4
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 5 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Utdelande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.okt.2021 BBB
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.okt.2021 5,62
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.okt.2021 6,29
MSCI ESG %-täckning per den 07.okt.2021 82,27
Lippers globala fondklassificering per den 07.okt.2021 Bond USD Government
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.okt.2021 452,07
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.okt.2021 143
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.okt.2021, baserat på innehavet den 30.apr.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 30.sep.2021 0,41%
MSCI – kärnvapen per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 30.sep.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 30.sep.2021 5,00%
Procent av fonden som inte omfattas per den 30.sep.2021 96,16%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,16% och oljesand 0,00%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens faser för utredning och företagsbesiktning. ESG-information kan inhämtas internt, genom samarbete med BlackRocks Investment Stewardship-grupp där emittenter får delta i samtal om väsentliga ämnen gällande miljö, samhälle eller bolagsstyrning samt från tredjepartsleverantörer. Fondförvaltarens löpande övervakning av portföljen inkluderar regelbunden portföljriskgranskning tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2021
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE 0.25 06/30/2025 5,33
UMBS 30YR TBA(REG A) 4,23
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,99
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 05/25/2022 1,31
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,29
Namn Vikt (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 0.5 04/30/2030 1,21
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #143 0.1 03/20/2025 1,15
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #137 0.1 09/20/2023 1,11
ITALY (REPUBLIC OF) 1.85 07/01/2025 1,03
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025 0,99
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A3 Hedged GBP Månatlig 10,22 -0,01 -0,10 10,60 10,18 - LU1484781395 - -
Class I4 Hedged EUR Årlig 10,29 -0,01 -0,10 10,74 10,25 - LU1811366183 - -
Class I2 Hedged EUR - 9,87 -0,01 -0,10 10,10 9,83 - LU0368232830 - -
Class I2 USD Ingen 11,79 -0,01 -0,08 12,12 11,71 - LU1567964413 - -
Class A1 USD Daglig 22,39 -0,03 -0,13 23,19 22,32 - LU0118256485 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 106,66 -0,09 -0,08 109,59 105,95 - LU1495984053 - -
Class D2 USD Ingen 33,36 -0,03 -0,09 34,32 33,16 - LU0540001038 - -
Class X2 USD Ingen 11,86 -0,01 -0,08 12,15 11,76 - LU0462857607 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,56 -0,01 -0,09 11,93 11,51 - LU1083813532 - -
Class A3 Hedged EUR Månatlig 18,85 -0,02 -0,11 19,65 18,79 - LU0297943168 - -
Class D3 Hedged EUR Månatlig 18,91 -0,02 -0,11 19,71 18,84 - LU0827881821 - -
Class A2 USD Ingen 32,05 -0,04 -0,12 33,08 31,91 - LU0006061385 - -
Class A1 Hedged EUR Daglig 19,01 -0,02 -0,11 19,82 18,95 - LU0297940495 - -
Class X2 Hedged NOK - 112,93 -0,10 -0,09 115,62 111,97 - LU1806518707 - -
Class A3 Hedged HKD Månatlig 105,37 -0,10 -0,09 109,24 105,01 - LU1484781478 - -
Class D3 USD Månatlig 22,45 -0,02 -0,09 23,25 22,37 - LU0827882043 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 26,78 -0,03 -0,11 27,81 26,69 - LU0297942863 - -
Class A3 USD Månatlig 22,42 -0,03 -0,13 23,22 22,35 - LU0172412149 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 28,21 -0,03 -0,11 29,21 28,12 - LU0329591563 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Bob Miller
Bob Miller
Chi Chen
Chi Chen
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Sam Summers
Sam Summers

Dokument

Dokument