Obligationer

BlackRock Global Screened Corporate Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Från
31-mar-2020
Till
31-mar-2021
Total avkastning (%)

per den 31.mar.2021

3,50 1,83 3,34 1,51 8,70
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

3,32 1,63 3,23 1,32 8,75
  10Å Start
8,70 4,47 3,74 4,66 5,18
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

8,75 4,39 3,62 4,56 5,11
  I år 1M 3M 10Å Start
-3,30 -1,02 -3,30 8,70 14,03 20,18 57,70 80,25
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

-3,31 -1,06 -3,31 8,75 13,74 19,44 56,25 78,91

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i GBP.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 16.apr.2021 GBP 987
Fondstart 27.jul.2009
Startdatum 27.jul.2009
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 31.mar.2021 1 043
Basvaluta Pund – Storbritannien
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori -
Jämförelseindex BBG Barc Capital Global Agg Corp USD-EUR-GBP 1% Issuer Capped hdg to GBP
Hemvist Irland
Regulatory Structure BGI-TBD
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter -
ISIN IE00B3Z1QD39
Bloomberg, kortnamn BGSSHDA
Kostnadsandel -
Ingångsavgift -
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL B3Z1QD3
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Monthly, Last Business Day
Minsta initiala investering -
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 31.mar.2021 6,23
3-års beta per den 31.mar.2021 0,990
5y Volatility - Benchmark per den 31.mar.2021 5,20
5-årigt beta per den 31.mar.2021 0,992

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens faser för utredning och företagsbesiktning. Fondförvaltaren har tagit fram interna utredningssignaler för att underlätta utvärderingen av företagsemittenter avseende klimat, bolagsstyrning och humankapital. ESG-information kan inhämtas från både interna och externa källor. Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljriskgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.mar.2021
Namn Vikt (%)
AUTODESK INC 3.5 06/15/2027 0,40
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION 3.3 04/01/2027 0,39
CME GROUP INC 3 03/15/2025 0,37
BANK OF AMERICA CORP 3.705 04/24/2028 0,33
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.9 10/15/2025 0,32
Namn Vikt (%)
STANDARD CHARTERED PLC 144A 4.05 04/12/2026 0,32
JPMORGAN CHASE & CO 2.7 05/18/2023 0,31
ACTIVISION BLIZZARD INC 3.4 09/15/2026 0,31
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS 2.2 04/01/2024 0,30
VMWARE INC 3.9 08/21/2027 0,30
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.mar.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Flex GBP - 18,19 -0,05 -0,30 18,24 18,03 18,18 IE00B3Z1QD39 18,26 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Riyadh Ali
Riyadh Ali
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokument

Dokument