Obligationer

Blackrock Core Plus Global Corporate Bond Fund - Agg

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Uppgift om genomsnittlig årlig avkastning saknas
Uppgift om kumulativ avkastning saknas

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i GBP.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

EUSD

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Basvaluta GBP
Startdatum 23.okt.2012
Tillgångsklass Obligationer
Löpande avgifter -
Hemvist Irland
Jämförelseindex BBG Barc Capital Global Agg Corp USD-EUR-GBP 1% Issuer Capped hdg to GBP
ISA-behörighet -
SIPP-tillgängliga -
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus -
Ombalanseringsfrekvens -
ISIN IE00B744MP55
Bloomberg-kortnamn -
Emittent BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondförvaltare -
Administratör -
Förvaringsinstitut -
Hantering av utdelning Ackumulerande
-

Innehav

Innehav

per den 28.feb.2019
Kortnamn Namn Emittentens namn Sektor Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Nominellt värde
Emittentens kortnamn Namn Namn på det underliggande värdepappret Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor Börs
Innehav som är föremål för förändring

Dokument

Dokument