Aktier

BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera och ditt första investeringsbelopp kan inte garanteras. Fonden investerar i en betydande andel tillgångar som är denominerade i andra valutor vilket innebär att förändringar för relevanta växelkurser kommer att påverka investeringens värde. Jämfört med mer utvecklade ekonomier kan värdet för investeringar på tillväxtmarknader komma att uppvisa en högre volatilitet på grund av skillnader i allmänt accepterade bokföringsprinciper eller på grund av ekonomisk eller politisk instabilitet. Investeringar i KIna är förknippade med särskilda ytterligare risker, framförallt inom möjligheterna att handla med värdepapper i Kina på grund av faktorer relaterade till likviditet och växling till annan valuta än den kinesiska. På grund av detta kan fonden komma att använda indirekt exponering mot kineiska värdepapper vilket i så fall kan innebära att full exponering mot de kineiska värdepappersmarknaderna inte kan uppnås. De strategier som fonden utnyttjar involverar användandet av derivat vilket möjliggör investeringstekniker som inkluderar både "långa" och "syntetiskt korta" positioner samt skapandet av hävstång med syfte att öka en fonds ekonomiska exponering bortom värdet av dess nettotillgångar. Användandet av derivat på detta sätt kan innebära att fondernas övergripande riskprofil ökar. Fondens investerare bör vara medvetna om att någon garanti avseende positiv avkastning från fonden inte kan ges. Då fonden är en absolutavkastande produkt kan dess utveckling dessutom komma att avvika från allmänna aktiemarknadstrender då såväl positiva som negativa aktierörelser påverkar fondens totala värde. Förvaltaren använder en riskhanteringsprocess för att bevaka och hantera derivatexponering inom fonden. Fonden kan investera i mindre företag vars aktier kan utvecklas mer oförutsägbart och ha lägre likviditet än större företags aktier. Fonden kan komma att investera i börshandlade fonder som är exponerade mot fastighetsrelaterade värdepapper och råvaror (genom ett index). Fastighetsinvesteringar påverkas av förändrade ekonomiska omständigheter, förändrade lokala marknadsförutsättningar samt risker förknippade med förvärv, finansiering och ägande samt förvaltning och försäljning av fastigheter. Det underliggande råvaruindexet kan komma att koncentrera sina investeringar mot utvalda valutaterminer på multinationella marknader. Detta gör den börshandlade fonden extremt beroende av utvecklingen för den aktuella råvarumarknaden. Fonden kan komma att investera mer än 10% av sitt nettoandelsvärde i UCITS-fonder eller/och andra UCI-produkter.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-sep-2015
Till
30-sep-2016
Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2020

- 3,10 -0,91 4,77 7,96
  10Å Start
7,89 3,66 - - 3,62
  I år 1M 3M 10Å Start
8,41 0,69 1,51 7,89 11,39 - - 15,95

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 25.nov.2020 USD 33
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 30.okt.2020 95
Basvaluta USD
Fondstart 31.aug.2016
Startdatum 31.aug.2016
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Alt - Long/Short Equity - Other
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,13%
ISIN LU1417814214
Bloomberg, kortnamn BSAPX2U
Kostnadsandel 0,00%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BZB1TP4
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Weekly, Business Day
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 31.okt.2020 0,26
3-års beta per den 31.okt.2020 0,406
5y Volatility - Benchmark per den - -
5-årigt beta per den - -

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.okt.2020
Namn Vikt (%)
JD.COM INC 4,36
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 3,72
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 3,59
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 3,16
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,94
Namn Vikt (%)
DOOSAN BOBCAT INC 2,54
ZHEJIANG HUACE FILM & TV CO LTD 2,51
CHINA FEIHE LTD 2,48
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT 2,45
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 2,43
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 USD Ingen 117,56 -0,29 -0,25 117,85 106,83 - LU1417814214 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 101,59 -0,25 -0,25 101,84 94,45 - LU1495982511 - -
Class Z2 USD Ingen 111,56 -0,23 -0,21 111,79 102,74 - LU1417814305 - -
Class D2 USD Ingen 110,74 -0,21 -0,19 110,95 102,54 - LU1495982438 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 98,91 -0,30 -0,30 99,21 92,39 - LU1417813919 - -
Class A2 GBP Ingen 100,68 -0,73 -0,72 109,45 94,15 - LU1513020419 - -
Class Z2 Hedged CHF Ingen 100,66 -0,29 -0,29 100,95 93,66 - LU1417814560 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 104,12 -0,21 -0,20 104,33 96,64 - LU1417814057 - -
Class D2 EUR Ingen 104,50 -0,57 -0,54 110,91 101,23 - LU1495982602 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 101,91 -0,23 -0,23 102,14 94,81 - LU1417814487 - -
Class A2 EUR Ingen 101,41 -0,56 -0,55 107,59 98,04 - LU1417813836 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Steve Wong
Steve Wong
Ada Zhang
Ada Zhang

Dokument

Dokument