Obligationer

BSF ESG Euro Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera och ditt första investeringsbelopp kan inte garanteras. Fonden investerar i en betydande andel tillgångar som är denominerade i andra valutor vilket innebär att förändringar för relevanta växelkurser kommer att påverka investeringens värde. Fonden investerar i räntebärande värdepapper såsom företags- eller statsobligationer vilka betalar en fast eller rörlig ränta (även kallad "kupongränta") och fungerar motsvarande ett lån. Dessa värdepapper påverkas därför av förändrade räntenivåer vilka kan komma att påverka värdet av eventuella värdepapper som ägs av fonden. Fonden investerar i räntebärande värdepapper utgivna av företag som har en högre risk för att inte klara av att återbetala kapital som företaget erhållit eller räntebetalningar till fonden jämfört med obligationer utgivna av eller garanterade av regeringar. Fonden använder derivatinstrument som en del av investeringsstrategin. Jämfört med en fond som endast investerar i traditionella värdepapper såsom aktier och obligationer kan användandet av derivatinstrument leda till en högre risknivå samt högre volatilitet. De strategier som fonden utnyttjar involverar användandet av derivat vilket möjliggör investeringstekniker som inkluderar både "långa" och "syntetiskt korta" positioner samt skapandet av hävstång med syfte att öka en fonds ekonomiska exponering bortom värdet av dess nettotillgångar. Användandet av derivat på detta sätt kan innebära att fondens övergripande riskprofil ökar. Fondens investeringar kan komma att påverkas av likviditetsbegränsningar, vilket innebär att aktier kan komma att handlas mindre frekvent och i små volymer, något som bland annat kan vara fallet med mindre bolags aktier. Detta innebär att förändringar för investeringens värde kan vara mer oförutsägbara. I vissa fall kan det inträffa att det inte är möjligt att sälja värdepappret till senaste marknadspris eller till ett värde som kan anses vara skäligt. Fonden kan vara exponerad mot företag inom den finansiella sektorn som tjänsteleverantör eller som motpart för finansiella kontrakt. Likviditeten på de finansiella marknaderna har varit mycket begränsad vilket inneburit att ett antal aktörer tvingats att lämna marknaden eller, i vissa extrema fall, blivit insolventa. Detta kan komma att ha en ogynnsam inverkan på fondens verksamhet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 27.feb.2020 EUR 368
Basvaluta EUR
Fondstart 23.aug.2016
Startdatum 23.aug.2016
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori EUR Diversified Bond
Jämförelseindex Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,51%
ISIN LU1435395980
Bloomberg, kortnamn BSSEI2E
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BDC7ZW6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BSF ESG Euro Bond Fund, Class I2, per den 31.jan.2020 listad mot 1130 EUR Diversified Bond fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2039 2,25
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 11/25/2024 2,14
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,87
EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS 0 03/14/2025 1,63
ITALY (REPUBLIC OF) 4.75 09/01/2028 1,58
Namn Vikt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,48
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025 1,34
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1,33
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1,28
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,25
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 EUR Ingen 107,28 0,02 0,02 108,19 99,87 - LU1435395980 - -
Class A2 EUR Ingen 105,45 0,01 0,01 106,61 98,65 - LU1435395634 - -
Class A4 EUR Årlig 105,38 0,02 0,02 106,55 98,59 - LU1435395717 - -
Class X2 EUR Ingen 108,71 0,02 0,02 109,42 100,80 - LU1435396012 - -
Class D2 EUR Ingen 106,73 0,02 0,02 107,72 99,50 - LU1435395808 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Ronald van Loon
Ronald van Loon

Dokument

Dokument