Obligationer

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-sep-2015
Till
30-sep-2016
Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2020

- 7,36 -6,50 2,13 7,44
  10Å Start
9,61 0,50 - - 3,44
  I år 1M 3M 10Å Start
6,71 1,38 -0,74 9,61 1,52 - - 15,78

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i AUD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 23.nov.2020 USD 1 652
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 30.okt.2020 307
Basvaluta USD
Fondstart 12.jun.2013
Startdatum 29.jun.2016
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,07%
ISIN LU1435395550
Bloomberg, kortnamn BREX2AH
Kostnadsandel 0,11%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BD3J297
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering AUD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 31.okt.2020 4,56
3-års beta per den 31.okt.2020 1,893
5y Volatility - Benchmark per den - -
5-årigt beta per den - -

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta viktiga icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI:s fondbetyg, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 01.nov.2020 BB
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 01.nov.2020 3,22
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland jämlikar per den 01.nov.2020 51,28
MSCI ESG %-täckning per den 01.nov.2020 92,16
Lippers globala fondklassificering per den 01.nov.2020 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 01.nov.2020 534,35
Fonder i grupp av jämlikar per den 01.nov.2020 392
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 01.nov.2020, baserat på innehavet år 29.feb.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI:s ESG-betyg.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar företagsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Insyn i företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det finns ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Länkarna nedan går till mer information om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang.

MSCI – kontroversiella vapen per den 30.okt.2020 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 30.okt.2020 6,22%
MSCI – kärnvapen per den 30.okt.2020 0,00%
MSCI – energikol per den 30.okt.2020 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 30.okt.2020 0,00%
MSCI – oljesand per den 30.okt.2020 1,39%
MSCI – tobak per den 30.okt.2020 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 30.okt.2020 11,88%
Procent av fonden som inte omfattas per den 30.okt.2020 88,12%
Den exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för emittenter inom fonden som erhåller över 5 % av sina intäkter från gruvbrytning av energikol eller utvinning av oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot emittenter inom fonden som erhåller intäkter från gruvbrytning av energikol eller utvinning av oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,22% och oljesand 1,39%.

Mått på företagsengagemang beräknas med MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock använder denna forskning för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade listor över företag som saknar engagemang.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.okt.2020
Namn Vikt (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,84
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 3,40
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 3.624 05/26/2030 2,65
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 2,33
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 5.875 01/30/2060 2,20
Namn Vikt (%)
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.125 07/09/2035 2,07
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,93
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/2032 1,67
SERBIA (REPUBLIC OF) RegS 3.125 05/15/2027 1,67
NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVE RegS 3.675 06/03/2026 1,65
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.okt.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.okt.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.okt.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.okt.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.okt.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.okt.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 Hedged AUD Ingen 118,29 0,43 0,36 119,73 97,68 - LU1435395550 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 101,09 0,36 0,36 102,40 83,78 - LU1648247721 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 88,40 0,35 0,40 96,99 82,86 - LU1722863567 - -
Class D5 Hedged EUR - 88,49 0,32 0,36 92,87 77,30 - LU1814255391 - -
Class D2 USD Ingen 128,81 0,46 0,36 130,44 106,40 - LU0949128572 - -
Class A2 USD Ingen 121,39 0,43 0,36 122,96 100,79 - LU0940382277 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 95,72 0,35 0,37 99,82 83,22 - LU1308276671 - -
Class I2 USD Ingen 127,64 0,45 0,35 129,25 105,31 - LU1118028742 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 90,32 0,32 0,36 94,62 78,68 - LU1072457747 - -
Class X2 Hedged CAD - 103,75 0,38 0,37 105,02 85,45 - LU1728553345 - -
Class I4 Hedged EUR Årlig 90,44 0,33 0,37 94,60 79,12 - LU1418627409 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 94,25 0,33 0,35 95,53 79,06 - LU1715606080 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 108,37 0,38 0,35 109,89 90,40 - LU1072451542 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 89,93 0,31 0,35 94,88 78,91 - LU1093538335 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 115,77 0,41 0,36 117,26 96,08 - LU0949128226 - -
Class I3 USD Månatlig 81,60 0,29 0,36 86,89 70,52 - LU1572169453 - -
Class X5 EUR Kvartalsvis 89,49 0,36 0,40 98,20 83,78 - LU1648246756 - -
Class D5 EUR - 92,22 0,36 0,39 101,20 86,47 - LU1800013283 - -
Class I5 Hedged EUR - 82,23 0,29 0,35 86,36 71,85 - LU1781817264 - -
Class D4 GBP Årlig 98,22 -0,17 -0,17 106,35 91,50 - LU0997362164 - -
Class X2 USD Ingen 139,62 0,51 0,37 141,34 114,61 - LU0946833604 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokument

Dokument