Obligationer

BlackRock Local Emerging Markets Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

EUSD

  Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Från
30-jun-2020
Till
30-jun-2021
Total avkastning (%)

per den 30.jun.2021

9,04 -6,01 5,58 -4,53 9,44
Jämförelseindex (%)

per den 30.jun.2021

6,41 -2,33 8,99 -2,82 6,57
Uppgift om genomsnittlig årlig avkastning saknas
Uppgift om kumulativ avkastning saknas

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Basvaluta USD
Startdatum 07.dec.2011
Tillgångsklass Obligationer
Totalkostnadsandel -
Löpande avgifter -
Produktstruktur -
Metod -
Hemvist Irland
UCITS Nej
Jämförelseindex J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Utdelningsfrekvens -
Avkastning för värdepappersutlåning -
ISA-behörighet -
SIPP-tillgängliga -
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus -
Ombalanseringsfrekvens -
ISIN IE00B6XD2T07
Bloomberg-kortnamn -
Emittent BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondförvaltare -
Administratör -
Förvaringsinstitut JPM-JPM CHASE - LONDON
Hantering av utdelning Ackumulerande
-

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens faser för utredning och företagsbesiktning. ESG-information kan inhämtas från både interna och externa källor och inkluderas i Aladdin-risksystemet. Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljriskgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Innehav

Innehav

per den 31.aug.2021
Kortnamn Namn Sektor Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Nominellt värde
Emittentens kortnamn Namn Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor Börs
Innehav som är föremål för förändring

Dokument

Dokument