Aktier

BSF Global Event Driven Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Från
30-sep-2020
Till
30-sep-2021
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2021

6,11 0,42 4,32 3,87 5,02
  10Å Start
5,02 4,40 3,93 - 3,82
  I år 1M 3M 10Å Start
1,48 0,09 -1,50 5,02 13,79 21,26 - 23,83

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CHF och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.okt.2021 USD 6 419
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav 296
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 04.aug.2015
Startdatum 20.jan.2016
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Event Driven
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,86%
ISIN LU1341466644
Bloomberg, kortnamn BSGEZ2C
Kostnadsandel 0,50%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL BYZRHQ8
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering CHF 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering CHF 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren utvärderar de fundamentala och strategiska aspekterna av de olika värdepapper som fonden kan komma att investera i. Detta kan inbegripa en grundlig och omfattande granskning och analys av företagets alla aspekter, inklusive ESG-policyer, när möjligheter utvärderas. Fondförvaltarens djuplodande företagsbesiktning ger en holistisk bild av en given emittent och kan påverka investeringsbeslutet. Fondförvaltaren granskar därutöver regelbundet portföljrisken tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2021
Namn Vikt (%)
NUANCE COMMUNICATIONS INC 6,15
IHS MARKIT LTD 5,88
XILINX INC 4,27
KANSAS CITY SOUTHERN 3,97
MEGGITT PLC 3,11
Namn Vikt (%)
SUEZ SA 2,98
PPD INC 2,82
DEUTSCHE WOHNEN SE 2,42
HILL-ROM HOLDINGS INC 2,39
CHANGE HEALTHCARE INC 1,92
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

Tillgångsklasser är inte tillgängliga för tillfället.
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Förfallodagar är inte tillgängliga för tillfället.
Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
Betyg är inte tillgängliga för tillfället.
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class Z2 Hedged CHF Ingen 123,46 -0,10 -0,08 126,65 118,41 - LU1341466644 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 122,24 -0,12 -0,10 125,25 117,40 - LU1373034930 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 120,00 -0,10 -0,08 123,13 115,54 - LU1382784764 - -
Class IA2 Hedged EUR - 106,79 -0,08 -0,07 109,35 103,06 - LU2125116769 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 116,93 -0,10 -0,09 120,16 113,04 - LU1387771113 - -
Class Z2 USD Ingen 139,14 -0,12 -0,09 142,23 132,15 - LU1258025839 - -
Class Z2 Hedged GBP Ingen 131,45 -0,12 -0,09 134,45 125,34 - LU1288049866 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 112,85 -0,10 -0,09 115,84 108,84 - LU1603214401 - -
Class X2 USD Ingen 153,16 -0,12 -0,08 156,18 142,87 - LU1264793958 - -
Class A2 USD Ingen 129,86 -0,12 -0,09 133,21 124,78 - LU1251620883 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 82,19 -1,23 -1,47 92,85 73,49 - LU2008661006 - -
Class D2 USD Ingen 133,02 -0,11 -0,08 136,20 127,26 - LU1251621188 - -
Class I2 USD Ingen 123,05 -0,10 -0,08 125,86 117,42 - LU1251621345 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 109,73 -0,10 -0,09 112,92 106,43 - LU1697783881 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 114,32 -0,10 -0,09 117,63 110,83 - LU1376384878 - -
Class IA2 USD - 117,70 -0,10 -0,08 120,16 112,42 - LU1921562119 - -
Class D4 Hedged GBP - 105,21 -0,10 -0,09 107,79 100,95 - LU2215606471 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 124,29 -0,10 -0,08 127,13 118,60 - LU1603214153 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 1 075,83 -0,99 -0,09 1 104,33 1 034,98 - LU2114397776 - -
Class I2 Hedged JPY - 11 482,67 -9,78 -0,09 11 759,36 10 995,60 - LU1781817421 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 107,49 -0,10 -0,09 110,29 103,36 - LU2114397859 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 114,33 -0,11 -0,10 117,70 111,04 - LU1400751324 - -
Class I4 Hedged EUR - 115,03 -0,09 -0,08 118,01 110,72 - LU1817852764 - -
Class I5 Hedged GBP Kvartalsvis 118,02 -0,10 -0,08 120,80 113,08 - LU1603215044 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 125,91 -0,11 -0,09 129,10 120,57 - LU1288049940 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 117,90 -0,10 -0,08 121,09 113,79 - LU1373035077 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Mark McKenna
Mark McKenna

Dokument

Dokument