Fastigheter

BGF World Real Estate Securities Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 26.feb.2020 USD 221
Basvaluta USD
Fondstart 25.feb.2013
Startdatum 05.aug.2015
Tillgångsklass Fastigheter
Morningstar-kategori Property - Indirect Global
Jämförelseindex FTSE EPRA/Nareit Developed Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,09%
ISIN LU1271663749
Bloomberg, kortnamn BGWRX2U
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BYX0286
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn TRNGLU
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF World Real Estate Securities Fund, Class X2, per den 31.jan.2020 listad mot 554 Property - Indirect Global fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
PROLOGIS REIT INC 4,45
EQUITY RESIDENTIAL REIT 3,24
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 3,22
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 2,90
UDR REIT INC 2,39
Namn Vikt (%)
BOSTON PROPERTIES REIT INC 2,39
SPIRIT REALTY CAPITAL REIT INC 2,31
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,31
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 2,30
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,21
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Förfallodagar är inte tillgängliga för tillfället.
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Betyg är inte tillgängliga för tillfället.
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 USD Ingen 14,18 -0,28 -1,94 14,74 12,31 - LU1271663749 - -
Class A2 USD Ingen 16,32 -0,33 -1,98 16,98 14,41 - LU0842063009 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 11,79 -0,24 -2,00 12,27 10,34 - LU1336573396 - -
Class D2 USD USD Ingen 13,32 -0,27 -1,99 13,85 11,67 - LU0842063264 - -
Class A6 USD Månatlig 11,67 -0,24 -2,02 12,14 10,58 - LU1499592464 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 119,37 -2,42 -1,99 124,21 108,29 - LU1499592621 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,75 -0,24 -2,00 12,23 10,65 - LU1791183350 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
James Wilkinson
James Wilkinson

Dokument

Dokument