Obligationer

BGF European High Yield Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Från
30-sep-2020
Till
30-sep-2021
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2021

7,72 0,00 4,78 -0,44 10,48
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

8,08 0,81 5,23 -0,87 9,14
  10Å Start
10,48 4,85 4,42 - 3,73
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

9,14 4,42 4,40 - 4,46
  I år 1M 3M 10Å Start
4,15 0,16 0,56 10,48 15,26 24,16 - 25,40
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

3,75 -0,09 0,62 9,14 13,85 24,04 - 30,97

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CHF och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 19.okt.2021 EUR 434
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 30.sep.2021 390
Basvaluta Euro
Fondstart 23.jul.2015
Startdatum 23.jul.2015
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Jämförelseindex Bloomberg Barclays Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,24%
ISIN LU1258857728
Bloomberg, kortnamn BGEHA2C
Kostnadsandel 1,00%
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BYN8B72
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering CHF 5 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Avkastning till förfallodag per den 30.sep.2021 3,97%
Modifierad duration per den 30.sep.2021 3,95
Effektiv duration per den 30.sep.2021 3,24
Viktad genomsnittlig löptid per den 30.sep.2021 4,38
3y Volatility - Benchmark per den 30.sep.2021 9,71
3-års beta per den 30.sep.2021 0,921
5y Volatility - Benchmark per den 30.sep.2021 7,66
5-årigt beta per den 30.sep.2021 0,926
WAL till lägsta per den 30.sep.2021 4,38

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.okt.2021 BBB
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.okt.2021 4,91
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.okt.2021 48,00
MSCI ESG %-täckning per den 07.okt.2021 66,49
Lippers globala fondklassificering per den 07.okt.2021 Bond EUR High Yield
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.okt.2021 158,04
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.okt.2021 75
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.okt.2021, baserat på innehavet den 30.apr.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 30.sep.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 30.sep.2021 47,09%
Procent av fonden som inte omfattas per den 30.sep.2021 52,93%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,22% och oljesand 0,31%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG under investeringsprocessens faser för investeringsutredning, portföljuppbyggnad och investeringsövervakning. Fondförvaltaren för interna ESG-protokoll för nya primära emittenter som övervägs för investering och befintliga emittenter av noterade värdepapper. Dessa protokoll används för att analysera och följa upp interna och externa forskningssynpunkter avseende flera olika faktorer för miljö, samhälle och bolagsstyrning anskaffade från primära källor samt information och forskning rörande ESG från tredje part. Portföljförvaltningsgrupperna beaktar sektorn och emittentens åsikter och betyg avseende ESG-frågor vid val av enskilda investeringar när portföljen byggs upp. ESG-faktorer diskuteras och beaktas inför investeringsbeslut. Därutöver beaktar fondförvaltaren ESG-kriterier via övervakning efter genomförd investering och utför regelbundna granskningar av portföljrisken tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2021
Namn Vikt (%)
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/2031 1,69
ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS 3.375 12/31/2049 1,35
INTESA SANPAOLO SPA PNC7.5 RegS 5.5 12/31/2049 1,17
GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS 7.75 11/01/2025 1,13
COMMERZBANK AG RegS 6.125 12/31/2049 1,11
Namn Vikt (%)
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG RegS 3.5 09/30/2024 1,02
CENTURION BIDCO SPA RegS 5.875 09/30/2026 0,96
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS 2 01/15/2030 0,84
RAKUTEN INC RegS 4.25 12/31/2049 0,84
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS 4.375 01/15/2028 0,82
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged CHF Ingen 12,47 -0,01 -0,08 12,61 11,38 - LU1258857728 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 127,18 -0,07 -0,06 128,53 115,49 - LU1258857645 - -
Class Z2 EUR - 10,85 -0,01 -0,09 10,96 9,81 - LU2099034311 - -
Class X2 EUR Ingen 13,89 0,00 0,00 14,02 12,50 - LU1264796209 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 10,88 -0,01 -0,09 11,31 10,17 - LU1258858023 - -
Class D4 EUR Årlig 10,51 0,00 0,00 10,94 9,87 - LU1258857561 - -
Class D2 EUR Ingen 13,27 -0,01 -0,08 13,41 12,03 - LU1191877965 - -
Class A2 EUR Ingen 12,81 -0,01 -0,08 12,95 11,66 - LU1191877379 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Stephen Gough
Stephen Gough
Jose Aguilar
Jose Aguilar
James Turner
James Turner

Dokument

Dokument