Aktier

BGF Asian Dragon Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen
  Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Från
30-jun-2020
Till
30-jun-2021
Total avkastning (%)

per den 30.jun.2021

29,89 7,80 4,92 5,15 21,80
Jämförelseindex (%)

per den 30.jun.2021

30,42 8,13 3,24 4,74 24,90
  10Å Start
14,82 9,12 10,05 - 11,76
Jämförelseindex (%)

per den 31.aug.2021

14,42 8,16 10,34 - -
  I år 1M 3M 10Å Start
0,92 2,82 -1,44 14,82 29,93 61,41 - 97,57
Jämförelseindex (%)

per den 31.aug.2021

0,00 3,33 -2,39 14,42 26,53 63,54 - -

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 17.sep.2021 USD 1 153
12 månaders avslutande avkastning per den 31.aug.2021 0,74
Antal innehav per den 31.aug.2021 64
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 02.jan.1997
Startdatum 15.jul.2015
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Asia ex-Japan Equity
Jämförelseindex MSCI All Country Asia ex Japan Index
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,82%
ISIN LU1260044513
Bloomberg, kortnamn BGADI4G
Kostnadsandel 0,75%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BYM6QC7
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 31.aug.2021 14,61
3-års beta per den 31.aug.2021 1,047
5y Volatility - Benchmark per den 31.aug.2021 13,20
5-årigt beta per den 31.aug.2021 1,041

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.sep.2021 A
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.sep.2021 6,95
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.sep.2021 65,28
MSCI ESG %-täckning per den 07.sep.2021 94,19
Lippers globala fondklassificering per den 07.sep.2021 Equity Asia Pacific ex Japan
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.sep.2021 119,53
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.sep.2021 671
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.sep.2021, baserat på innehavet den 30.apr.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 31.aug.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 31.aug.2021 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 31.aug.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 31.aug.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 31.aug.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 31.aug.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 31.aug.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 31.aug.2021 96,92%
Procent av fonden som inte omfattas per den 31.aug.2021 3,04%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 1,23% och oljesand 1,82%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens utrednings- och beslutsfaser. Detta kan inkludera relevant information från tredje part samt interna engagemangskommentarer och information från BlackRock Investment Stewardship avseende ledningsfrågor. Fondförvaltarens löpande övervakning av portföljen inkluderar regelbunden portföljgranskning tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen samt Chief Investment Officers. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

4
Totalt Morningstar-betyg för BGF Asian Dragon Fund, Class I4, per den 30.sep.2018 listad mot 746 Asia ex-Japan Equity fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.aug.2021
Namn Vikt (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,24
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,58
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,02
TENCENT HOLDINGS LTD 3,56
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3,40
Namn Vikt (%)
AIA GROUP LTD 3,27
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 2,27
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,25
KAKAO CORP 2,06
YUM CHINA HOLDINGS INC 1,97
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.aug.2021

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I4 GBP Årlig 11,14 0,10 0,91 12,71 9,84 - LU1260044513 - -
Class D4 GBP Årlig 38,59 0,33 0,86 43,99 34,07 - LU0827875260 - -
Class A2 GBP Ingen 39,81 0,34 0,86 45,36 35,24 - LU0171270639 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 16,79 0,14 0,84 19,27 13,80 - LU1048588211 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 16,90 0,14 0,84 19,41 13,89 - LU1279613522 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 147,32 1,26 0,86 169,79 121,32 - LU1499592209 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 16,61 0,15 0,91 19,11 13,69 - LU1279613282 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 16,14 0,14 0,88 18,62 13,36 - LU1279613365 - -
Class X4 GBP Årlig 36,66 0,31 0,85 41,96 32,37 - LU0462858753 - -
Class A4 GBP Årlig 38,23 0,33 0,87 43,55 33,83 - LU0204061278 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 15,88 0,13 0,83 18,36 13,18 - LU1279613100 - -
Class X2 USD Ingen 67,50 0,57 0,85 76,57 54,30 - LU0462857276 - -
Class A2 USD Ingen 54,84 0,46 0,85 62,85 44,88 - LU0072462343 - -
Class I2 EUR Ingen 13,93 0,12 0,87 15,49 11,40 - LU1250987382 - -
Class D2 EUR Ingen 51,67 0,44 0,86 57,56 42,40 - LU0329592298 - -
Class A2 EUR Ingen 46,65 0,39 0,84 52,19 38,56 - LU0171269466 - -
Class I2 Hedged AUD Ingen 13,01 0,11 0,85 14,88 10,62 - LU1664188957 - -
Class D2 USD Ingen 60,74 0,51 0,85 69,30 49,35 - LU0411709560 - -
Class I2 USD Ingen 16,37 0,14 0,86 18,66 13,27 - LU1214678440 - -
Class I4 EUR Årlig 13,07 0,11 0,85 14,64 10,78 - LU1330249480 - -
Class D2 GBP Ingen 44,09 0,37 0,85 50,02 38,74 - LU0827875187 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 26,66 0,23 0,87 30,52 21,81 - LU1697774625 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 17,68 0,15 0,86 20,33 14,58 - LU1023056804 - -
Class I4 USD Årlig 15,34 0,12 0,79 17,61 12,53 - LU1250982748 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Nicholas Chui
Nicholas Chui

Dokument

Dokument