Obligationer

BGF US Government Mortgage Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 23.jan.2020 USD 121
Basvaluta USD
Fondstart 02.aug.1985
Startdatum 17.jun.2015
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori USD Government Bond
Jämförelseindex FTSE Mortgage Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,11%
ISIN LU1246652132
Bloomberg, kortnamn BGUSGX3
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BZ0D6G1
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn SBMT
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF US Government Mortgage Fund, Class X3, per den 31.dec.2019 listad mot 147 USD Government Bond fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.dec.2019
Namn Vikt (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 41,62
FHLMC 30YR UMBS SUPER 16,80
GNMA2 30YR TBA(REG C) 15,93
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 11,49
UMBS 30YR TBA 9,42
Namn Vikt (%)
FNMA 30YR 4% SHLB 175K 2019 3,87
UMBS 15YR TBA(REG B) 2,78
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 1,89
FNMA 30YR 4% MLB 110K 2019 1,46
FNMA 15YR 2015 PRODUCTION 1,24
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.dec.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X3 USD Månatlig 9,41 0,00 0,00 9,47 9,15 - LU1246652132 - -
Class D3 USD Månatlig 9,24 -0,01 -0,11 9,30 8,99 - LU0592702145 - -
Class I2 USD - 10,29 0,00 0,00 10,29 10,00 - LU2011139206 - -
Class A2 USD Ingen 19,96 -0,01 -0,05 19,97 18,73 - LU0096258446 - -
Class I3 USD Månatlig 9,42 0,00 0,00 9,48 9,15 - LU1456639035 - -
Class A3 USD Månatlig 9,22 -0,01 -0,11 9,28 8,97 - LU0172418690 - -
Class D2 USD Ingen 20,70 -0,01 -0,05 20,71 19,36 - LU0424777026 - -
Class A1 USD Daglig 9,20 -0,01 -0,11 9,28 8,94 - LU0035308682 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Dokument

Dokument