Aktier

BSF European Opportunities Extension Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen
  Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Från
30-jun-2020
Till
30-jun-2021
Total avkastning (%)

per den 30.jun.2021

24,45 8,98 4,74 2,59 42,65
Jämförelseindex (%)

per den 30.jun.2021

19,48 4,27 4,15 -4,55 30,53
  10Å Start
48,80 17,83 16,13 - 15,03
Jämförelseindex (%)

per den 31.jul.2021

34,57 8,78 9,72 - 6,28
  I år 1M 3M 10Å Start
30,10 7,79 15,36 48,80 63,58 111,21 - 136,16
Jämförelseindex (%)

per den 31.jul.2021

18,08 2,05 6,27 34,57 28,73 59,00 - 45,38

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 04.aug.2021 EUR 732
12 månaders avslutande avkastning per den 31.jul.2021 0,57
Antal innehav per den 30.jun.2021 143
Basvaluta Euro
Fondstart 31.aug.2007
Startdatum 10.jun.2015
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Europe Flex-Cap Equity
Jämförelseindex S&P Europe BMI Index
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,36%
ISIN LU1244156755
Bloomberg, kortnamn BSEOD3E
Kostnadsandel 1,00%
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL BYZRX15
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 100 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 31.jul.2021 17,44
3-års beta per den 31.jul.2021 0,957
5y Volatility - Benchmark per den 31.jul.2021 14,35
5-årigt beta per den 31.jul.2021 0,947

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens utrednings- och beslutsfaser. Detta kan inkludera relevant information från tredje part samt interna engagemangskommentarer och information från BlackRock Investment Stewardship avseende ledningsfrågor. Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-grupp och Chief Investment Officers. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

5
Totalt Morningstar-betyg för BSF European Opportunities Extension Fund, Class D3G, per den 31.jul.2021 listad mot 445 Europe Flex-Cap Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.jun.2021
Namn Vikt (%)
DSV PANALPINA A/S 6,96
ROYAL UNIBREW A/S 6,76
NOVO NORDISK A/S 6,03
LONZA GROUP AG 5,18
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,07
Namn Vikt (%)
SIKA AG 3,89
TELEPERFORMANCE 3,70
ASSA ABLOY AB 3,40
AUTO TRADER GROUP PLC 3,20
RELX PLC 2,91
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D3G EUR Månatlig 219,99 2,37 1,09 219,99 145,43 - LU1244156755 - -
Class A2 EUR Ingen 602,25 6,48 1,09 602,25 396,97 - LU0313923228 - -
Class D2 EUR Ingen 624,09 6,72 1,09 624,09 410,12 - LU0418791066 - -
Class I2 EUR Ingen 331,58 3,57 1,09 331,58 217,51 - LU1055043068 - -
Class A4 GBP Årlig 508,79 4,02 0,80 508,79 355,58 - LU0313923905 - -
Class X2 EUR Ingen 402,46 4,53 1,14 402,46 255,03 - LU1083780855 - -
Class D4 GBP Årlig 523,81 4,13 0,79 523,81 365,04 - LU0827973438 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Dokument

Dokument