Aktier

CNYA

iShares MSCI China A UCITS ETF

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Fonden kan investera i kinesiska A-aktier som handlas på börserna i Shanghai och Shenzhen via Stock Connect, en handel begränsad av dagliga kvoter. Så snart relevant dagskvot är fylld eller överskrids kommer köporder att avvisas. Därför kan kvotgränserna begränsa den aktuella Stock Connect-fondens möjligheter att i tid investera i kinesiska A-aktier via Stock Connect. Ytterligare risker vid användning av Stock Connect inkluderar, men är inte begränsade till, risker avseende juridiskt/verkligt förmånstagande, risker i samband med avräkning och likvidering, risk för hävning, olika handelsdagar, begränsningar för försäljning genom front-end-övervakning, operativa risker, tillsynsrättsliga risker, risk för återkallelse av kvalificerade värdepapper, avsaknad av skydd från system för ersättning till investerare, beskattningsrisker och avräkningsmetod enligt SPSA-modellerna. En närmare beskrivning av dessa risker finns i prospektet.

Fonden kan även investera i kinesiska A-aktier via investeringsförvaltarens RQFII-investeringskvot. Fonden är underställd RQFII-reglerna vid handel via RQFII, och reglerna kan komma att förändras och därmed ha negativ inverkan på fonden eller investeringsförvaltarens RQFII-kvot samt fondens möjlighet att inneha kinesiska A-aktier. Fonden är underställd sådana begränsningar och krav som är tillämpliga för RQFII-investeringar, inklusive följande risker: tillsynsrättsliga risker, licens-, kvot- och repatrieringsrisker, risker relaterade till tillgångar i Fastlandskina, risker kopplade till RQFII-förvarare och mäklare i Fastlandskina, valutarisker och konfliktrisker relaterade till fördelning av RQFII-kvoter.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Från
31-mar-2020
Till
31-mar-2021
Total avkastning (%)

per den 31.mar.2021

1,63 21,15 -3,82 -5,35 50,44
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

1,40 17,91 -5,94 -4,84 51,10
  10Å Start
50,44 11,05 11,02 - 2,59
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

51,10 10,59 10,09 - 2,27
  I år 1M 3M 6M 10Å Start
-4,31 -6,30 -4,31 13,00 50,44 36,96 68,62 - 16,53
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

-4,19 -6,27 -4,19 13,26 51,10 35,25 61,70 - 14,36
  2016 2017 2018 2019 2020
Total avkastning (%) -17,88 27,82 -26,06 35,40 42,62
Jämförelseindex (%) -17,76 25,63 -28,54 36,17 43,20

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 13.apr.2021 USD 1 997 202 300
Basvaluta USD
Startdatum 08.apr.2015
Tillgångsklass Aktier
Totalkostnadsandel 0,40%
Löpande avgifter 0,40%
Produktstruktur Fysisk
Metod Optimalisert
Hemvist Irland
UCITS Ja
Jämförelseindex MSCI China A Inclusion Index
Utdelningsfrekvens Ingen
Avkastning för värdepappersutlåning -
ISA-behörighet Ja
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus No/Yes
Ombalanseringsfrekvens Kvartalsvis
ISIN IE00BQT3WG13
Bloomberg-kortnamn CNYA.LN
Emittent iShares IV plc
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administratör State Street Fund Services (Ireland) Limited
Förvaringsinstitut State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 13.apr.2021 337 000 000
Antal innehav per den 13.apr.2021 470
Jämförelseindexnivå per den 13.apr.2021 USD 1 402,36
Jämförelseindexets kortnamn M1CNA
Direktavkastning per den - -
Räkenskapsårets slut 31 maj
P/E-tal per den 13.apr.2021 20,42
P/B-tal per den 13.apr.2021 2,46
3-års beta per den 31.mar.2021 0,992
Standardavvikelse (3 år) per den 31.mar.2021 21,73%

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.apr.2021 B
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.apr.2021 1,60
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.apr.2021 15,48
MSCI ESG %-täckning per den 07.apr.2021 98,46
Lippers globala fondklassificering per den 07.apr.2021 Equity China
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.apr.2021 228,10
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.apr.2021 814
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.apr.2021, baserat på innehavet den 28.feb.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 13.apr.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 13.apr.2021 0,49%
MSCI – kärnvapen per den 13.apr.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 13.apr.2021 0,91%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 13.apr.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 13.apr.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 13.apr.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 13.apr.2021 99,87%
Procent av fonden som inte omfattas per den 13.apr.2021 0,13%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 1,04% och oljesand 0,00%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

Registrade Platser

Registrade Platser

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Israel

 • Italien

 • Luxemburg

 • Nederländerna

 • Norge

 • Portugal

 • Schweiz

 • Singapore

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Österrike

Innehav

Innehav

per den 13.apr.2021
Kortnamn ISIN Namn Sektor Plats Tillgångsklass Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Marknadsvaluta Nominellt värde
Emittentens kortnamn Namn Tillgångsklass Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor ISIN Börs Plats Marknadsvaluta
Innehaven kan komma att ändras.


Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 13.apr.2021

% av marknadsvärde

Geografisk exponering handlar i princip om emittenters hemvist för de värdepapper som innehas i produkten. De adderas och uttrycks sedan som en procentsats av produktens totala innehav. Men i vissa fall kan den återspegla det område där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 13.apr.2021

% av marknadsvärde

Allokeringar är föremål för ändringar.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
London Stock Exchange CNYA USD 13.apr.2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L INAVASHU 0J2NINAV.DE IE00BQT3WG13 - 32925366 - -
Deutsche Boerse Xetra 36BZ EUR 14.apr.2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE - - IE00BQT3WG13 A12DPT - - -
London Stock Exchange IASH GBP 13.apr.2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L - - IE00BQT3WG13 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08.dec.2017 BYVJ1W2 CNYAN MM CNYAN.MX - - IE00BQT3WG13 - - - -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26.jun.2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S - - IE00BQT3WG13 - 27819610 - -
Tel Aviv Stock Exchange iSFF401 ILS 03.sep.2019 BK8Y984 iSFF401 IT iSFF401.TA - - IE00BQT3WG13 - - - -

Dokument

Dokument