Aktier

CNYA

iShares MSCI China A UCITS ETF

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Fonden kan investera i kinesiska A-aktier som handlas på börserna i Shanghai och Shenzhen via Stock Connect, en handel begränsad av dagliga kvoter. Så snart relevant dagskvot är fylld eller överskrids kommer köporder att avvisas. Därför kan kvotgränserna begränsa den aktuella Stock Connect-fondens möjligheter att i tid investera i kinesiska A-aktier via Stock Connect. Ytterligare risker vid användning av Stock Connect inkluderar, men är inte begränsade till, risker avseende juridiskt/verkligt förmånstagande, risker i samband med avräkning och likvidering, risk för hävning, olika handelsdagar, begränsningar för försäljning genom front-end-övervakning, operativa risker, tillsynsrättsliga risker, risk för återkallelse av kvalificerade värdepapper, avsaknad av skydd från system för ersättning till investerare, beskattningsrisker och avräkningsmetod enligt SPSA-modellerna. En närmare beskrivning av dessa risker finns i prospektet.

Fonden kan även investera i kinesiska A-aktier via investeringsförvaltarens RQFII-investeringskvot. Fonden är underställd RQFII-reglerna vid handel via RQFII, och reglerna kan komma att förändras och därmed ha negativ inverkan på fonden eller investeringsförvaltarens RQFII-kvot samt fondens möjlighet att inneha kinesiska A-aktier. Fonden är underställd sådana begränsningar och krav som är tillämpliga för RQFII-investeringar, inklusive följande risker: tillsynsrättsliga risker, licens-, kvot- och repatrieringsrisker, risker relaterade till tillgångar i Fastlandskina, risker kopplade till RQFII-förvarare och mäklare i Fastlandskina, valutarisker och konfliktrisker relaterade till fördelning av RQFII-kvoter.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag
Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  Från
30-jun-2015
Till
30-jun-2016
Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.jun.2020

-36,84 13,87 -1,11 7,45 12,31
Jämförelseindex (%) Index: MSCI China A Inclusion Index

per den 30.jun.2020

-35,81 13,58 -6,17 7,65 13,01

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 13.jul.2020 USD 1 172 741 452
Basvaluta USD
Startdatum 08.apr.2015
Tillgångsklass Aktier
Löpande avgifter 0,40%
Hemvist Irland
Jämförelseindex MSCI China A Inclusion Index
ISA-behörighet Ja
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus No/Yes
Ombalanseringsfrekvens Kvartalsvis
ISIN IE00BQT3WG13
Bloomberg-kortnamn CNYA.LN
Emittent iShares IV plc
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administratör State Street Fund Services (Ireland) Limited
Förvaringsinstitut State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 13.jul.2020 214 250 000
Jämförelseindexnivå per den 13.jul.2020 USD 1 290,84
Jämförelseindexets kortnamn M1CNA
Räkenskapsårets slut 31 maj

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta viktiga icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI:s fondbetyg, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland jämlikar Fondens ESG-percentil jämfört med dess grupp med jämlikar enligt Lipper per den 01.jun.2020 14,52
Lippers globala fondklassificering Fondens grupp av jämlikar så som den definierats av Lipper Global Classification. per den 01.jun.2020 Equity China
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 01.jun.2020, baserat på innehavet år 30.apr.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI:s ESG-betyg.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar företagsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Insyn i företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det finns ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Länkarna nedan går till mer information om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang.


Mått på företagsengagemang beräknas med MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock använder denna forskning för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade listor över företag som saknar engagemang.

Registrade Platser

Registrade Platser

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Israel

 • Italien

 • Luxemburg

 • Nederländerna

 • Norge

 • Portugal

 • Schweiz

 • Singapore

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Österrike

Innehav

Innehav

per den 13.jul.2020
Kortnamn ISIN Namn Emittentens namn Sektor Plats Tillgångsklass Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Marknadsvaluta Nominellt värde
Emittentens kortnamn Namn Namn på det underliggande värdepappret Tillgångsklass Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor ISIN Börs Plats Marknadsvaluta
Innehaven kan komma att ändras.


Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 13.jul.2020

% av marknadsvärde

Geografisk exponering handlar i princip om emittenters hemvist för de värdepapper som innehas i produkten. De adderas och uttrycks sedan som en procentsats av produktens totala innehav. Men i vissa fall kan den återspegla det område där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 13.jul.2020

% av marknadsvärde

Allokeringar är föremål för ändringar.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
London Stock Exchange CNYA USD 13.apr.2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L INAVASHU 0J2NINAV.DE IE00BQT3WG13 - 32925366 - -
Deutsche Boerse Xetra 36BZ EUR 14.apr.2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE - - IE00BQT3WG13 A12DPT - - -
London Stock Exchange IASH GBP 13.apr.2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L - - IE00BQT3WG13 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08.dec.2017 BYVJ1W2 CNYAN MM CNYAN.MX - - IE00BQT3WG13 - - - -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26.jun.2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S - - IE00BQT3WG13 - 27819610 - -
Tel Aviv Stock Exchange iSFF401 ILS 03.sep.2019 BK8Y984 iSFF401 IT iSFF401.TA - - IE00BQT3WG13 - - - -

Dokument

Dokument