Obligationer

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  Från
30-jun-2015
Till
30-jun-2016
Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.jun.2020

-1,11 3,54 -0,67 1,79 0,42

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 01.okt.2020 USD 9 870
Basvaluta USD
Fondstart 31.jan.2007
Startdatum 29.okt.2014
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Flexible Bond - EUR Hedged
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,56%
ISIN LU1129992308
Bloomberg, kortnamn BGFII5E
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BRWQZK9
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar företagsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Insyn i företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det finns ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Länkarna nedan går till mer information om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang.

Den exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för emittenter inom fonden som erhåller över 5 % av sina intäkter från gruvbrytning av energikol eller utvinning av oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot emittenter inom fonden som erhåller intäkter från gruvbrytning av energikol eller utvinning av oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,20% och oljesand 0,20%.

Mått på företagsengagemang beräknas med MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock använder denna forskning för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade listor över företag som saknar engagemang.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class I5 Hedged, per den 31.aug.2020 listad mot 603 Global Flexible Bond - EUR Hedged fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.aug.2020
Namn Vikt (%)
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 3,30
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,14
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,50
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,28
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 1,14
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 1,01
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 0,79
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 0,69
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,64
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 0,63
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,11 0,01 0,11 9,23 8,23 - LU1129992308 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 21,71 0,00 0,00 21,81 19,39 - LU0278465488 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,34 0,01 0,10 10,42 9,27 - LU0280465617 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,66 0,01 0,09 11,72 10,44 - LU1270847004 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 068,00 1,00 0,09 1 073,00 957,00 - LU1005243099 - -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 964,00 1,00 0,10 974,00 870,00 - LU1791183194 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 10,86 0,01 0,09 10,96 9,74 - LU0737136415 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,81 0,01 0,09 10,86 9,68 - LU0278456651 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 17,01 0,00 0,00 17,10 15,18 - LU0827879684 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 11,02 0,00 0,00 11,07 9,81 - LU1153584724 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,15 0,00 0,00 11,21 9,98 - LU0368231436 - -
Class A2 USD Ingen 15,22 0,01 0,07 15,29 13,55 - LU0278466700 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,14 0,00 0,00 10,19 9,11 - LU0278453476 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 117,00 1,00 0,09 1 122,00 998,00 - LU1005243172 - -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 14,72 0,00 0,00 14,85 13,24 - LU0280468637 - -
Class I3 Hedged CAD Månatlig 9,82 0,00 0,00 9,88 8,86 - LU1234671672 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 9,36 0,01 0,11 9,62 8,58 - LU1340096590 - -
Class D4 Hedged CAD Årlig 9,95 0,00 0,00 10,21 9,08 - LU1270847186 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,35 0,00 0,00 16,44 14,63 - LU0480534915 - -
Class D4 EUR Årlig 11,77 -0,04 -0,34 12,90 11,57 - LU1085283973 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,86 0,00 0,00 6,95 6,20 - LU0280467159 - -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,87 0,00 0,00 6,96 6,21 - LU0827879841 - -
Class D2 USD Ingen 15,81 0,00 0,00 15,88 14,05 - LU0278469043 - -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 9,32 0,00 0,00 9,45 8,44 - LU1681056062 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 12,09 0,00 0,00 12,15 10,80 - LU1263143379 - -
Class I2 Hedged AUD - 10,73 0,01 0,09 10,77 9,57 - LU1786038098 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 96,69 0,05 0,05 97,44 87,61 - LU1165523371 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 11,63 0,00 0,00 11,68 10,36 - LU0278465058 - -
Class I5 JPY Kvartalsvis 1 068,00 0,00 0,00 1 134,00 997,00 - LU1926936912 - -
Class X3 Hedged EUR Månatlig 9,22 0,00 0,00 9,33 8,36 - LU1003077317 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 22,59 0,01 0,04 22,68 20,12 - LU0827879767 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,72 0,01 0,09 10,77 9,60 - LU1181257202 - -
Class A6 USD Månatlig 12,17 0,00 0,00 12,33 11,09 - LU1051767835 - -
Class X2 USD Ingen 12,30 0,00 0,00 12,35 10,90 - LU0278469985 - -
Class S5 USD - 10,40 0,01 0,10 10,50 9,33 - LU1992159068 - -
Class A1 EUR Daglig 8,82 -0,03 -0,34 9,56 8,59 - LU1005244220 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,65 0,00 0,00 11,71 10,41 - LU0278463947 - -
Class A3 USD Månatlig 10,34 0,00 0,00 10,40 9,29 - LU1003076939 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,41 0,00 0,00 10,47 9,33 - LU1992159654 - -
Class I2 USD Ingen 12,60 0,01 0,08 12,65 11,18 - LU0986736956 - -
Class A1 USD Daglig 10,35 0,00 0,00 10,41 9,29 - LU1003076855 - -
Class A2 EUR Ingen 12,96 -0,04 -0,31 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 11,77 0,00 0,00 11,82 10,51 - LU0999670564 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,75 0,00 0,00 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,37 0,00 0,00 10,43 9,30 - LU1992159902 - -
Class A3 EUR Månatlig 8,81 -0,03 -0,34 9,56 8,59 - LU1005243339 - -
Class X3 USD Månatlig 10,35 0,00 0,00 10,41 9,31 - LU1003077234 - -
Class D2 EUR Ingen 13,47 -0,05 -0,37 14,43 12,99 - LU1005243503 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,07 0,00 0,00 10,18 9,09 - LU1877503935 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 91,77 0,03 0,03 93,00 83,53 - LU1051769021 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,36 0,00 0,00 9,58 8,56 - LU0973708182 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,12 0,00 0,00 10,18 9,10 - LU1121327164 - -
Class X3 Hedged AUD Månatlig 10,67 0,00 0,00 10,76 9,64 - LU1003077820 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 9,25 0,00 0,00 9,40 8,42 - LU1165522480 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,41 0,00 0,00 9,55 8,51 - LU1685502194 - -
Class X2 Hedged CAD Ingen 11,76 0,00 0,00 11,81 10,45 - LU1214678283 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,92 0,01 0,09 10,97 9,79 - LU0972027022 - -
Class S4 Hedged EUR - 10,07 0,00 0,00 10,36 9,24 - LU1992161049 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 11,66 0,00 0,00 11,71 10,39 - LU1136394076 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,53 0,01 0,11 9,64 8,59 - LU1165522217 - -
Class S2 USD - 10,75 0,01 0,09 10,80 9,55 - LU1992160157 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,80 0,00 0,00 11,86 10,54 - LU0278456909 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 10,11 0,01 0,10 10,20 9,06 - LU1083819141 - -
Class A4 USD Årlig 10,20 0,00 0,00 10,42 9,25 - LU1153584997 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 103,59 0,03 0,03 104,13 92,76 - LU1121320748 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 12,69 0,01 0,08 12,73 11,28 - LU1093512371 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Dokument

Dokument