Skip to content

Obligationer

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
31-dec-2014
Till
31-dec-2015
Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 31.dec.2019

3,57 12,47 4,36 -13,21 4,43

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 01.apr.2020 USD 1 422
Basvaluta USD
Fondstart 12.jun.2013
Startdatum 20.aug.2014
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,02%
ISIN LU1093538335
Bloomberg, kortnamn BSEFD4G
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BP84020
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 100 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 28.feb.2020
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 9,40
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 4,83
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2,91
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,38
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 6.875 10/17/2040 2,20
Namn Vikt (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 2 04/25/2021 2,00
NK KAZMUNAYGAZ AO RegS 6.375 10/24/2048 1,97
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 5.625 01/26/2022 1,83
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,76
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 7.625 04/22/2046 1,53
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D4 Hedged GBP Årlig 82,96 0,22 0,27 94,88 78,91 - LU1093538335 - -
Class I2 USD Ingen 111,07 0,33 0,30 125,82 105,31 - LU1118028742 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 101,42 0,28 0,28 115,19 96,08 - LU0949128226 - -
Class X2 USD Ingen 120,90 0,36 0,30 136,88 114,61 - LU0946833604 - -
Class D5 EUR - 90,48 0,47 0,52 103,91 86,47 - LU1800013283 - -
Class I3 USD Månatlig 73,94 0,22 0,30 92,04 70,52 - LU1572169453 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 88,43 0,24 0,27 100,17 83,78 - LU1648247721 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 102,83 0,26 0,25 117,90 97,68 - LU1435395550 - -
Class X2 Hedged CAD - 90,09 0,21 0,23 102,63 85,45 - LU1728553345 - -
Class I5 Hedged EUR - 74,76 0,21 0,28 89,19 71,85 - LU1781817264 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 86,51 0,26 0,30 102,53 83,22 - LU1308276671 - -
Class D2 USD Ingen 112,21 0,33 0,29 127,12 106,40 - LU0949128572 - -
Class I4 Hedged EUR Årlig 83,52 0,23 0,28 94,60 79,12 - LU1418627409 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 86,70 0,45 0,52 98,70 82,86 - LU1722863567 - -
Class D5 Hedged EUR - 80,43 0,23 0,29 94,12 77,30 - LU1814255391 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 82,94 0,23 0,28 94,62 78,68 - LU1072457747 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 83,15 0,20 0,24 95,00 79,06 - LU1715606080 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 95,40 0,26 0,27 108,13 90,40 - LU1072451542 - -
Class X5 EUR Kvartalsvis 87,67 0,46 0,53 98,92 83,78 - LU1648246756 - -
Class A2 USD Ingen 106,26 0,31 0,29 120,44 100,79 - LU0940382277 - -
Class D4 GBP Årlig 96,78 0,18 0,19 109,41 91,50 - LU0997362164 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokument

Dokument