Aktier

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Från
30-sep-2020
Till
30-sep-2021
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2021

13,91 3,86 3,31 1,49 2,24
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

0,66 1,59 2,39 1,10 0,07
  10Å Start
2,24 2,34 4,87 - 3,09
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

0,07 1,18 1,16 - 0,83
  I år 1M 3M 10Å Start
3,33 -0,76 -2,25 2,24 7,19 26,81 - 25,01
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

0,04 0,01 0,01 0,07 3,58 5,92 - 6,25

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 25.okt.2021 USD 56
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 30.sep.2021 2 670
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 02.jun.2014
Startdatum 02.jun.2014
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Equity Market Neutral USD
Jämförelseindex ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,19%
ISIN LU1069250386
Bloomberg, kortnamn BSGLSX2
Kostnadsandel 0,00%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BMPGZR8
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 30.sep.2021 0,33
3-års beta per den 30.sep.2021 -3,206
5y Volatility - Benchmark per den 30.sep.2021 0,28
5-årigt beta per den 30.sep.2021 -3,740

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer under investeringsprocessens utrednings- och beslutsfaser. Detta kan inbegripa relevanta internal ESG-utredningar som tillsammans med flera andra utredningsresultat utgör underlag för aktiv portföljviktning kontra ett referensjämförelseindex (eller viktning som om tillämpligt utförs för att uppnå ett resultat med absolut avkastning). Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-grupp och Chief Investment Officers. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

4
Totalt Morningstar-betyg för BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund, Class X2, per den 30.sep.2021 listad mot 99 Equity Market Neutral USD fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2021
Namn Vikt (%)
LOREAL SA 1,30
SIKA AG 1,28
GIVAUDAN SA 1,27
HONDA MOTOR CO LTD 1,25
COLGATE-PALMOLIVE CO 1,18
Namn Vikt (%)
WYNN RESORTS LTD 1,13
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 1,11
KAO CORPORATION 1,04
AIA GROUP LTD 0,96
INTUIT INC. 0,92
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 USD Ingen 125,89 0,00 0,00 131,62 119,11 - LU1069250386 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 100,83 -0,01 -0,01 106,53 97,56 - LU1069250972 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 95,69 -0,01 -0,01 100,96 92,34 - LU1139081738 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 93,04 -0,02 -0,02 98,57 90,53 - LU1162516717 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 104,34 -0,01 -0,01 109,93 100,51 - LU1103452089 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 939,36 -0,17 -0,02 993,98 912,04 - LU1122056838 - -
Class A2 USD Ingen 107,95 -0,02 -0,02 113,96 104,16 - LU1069250113 - -
Class D2 USD Ingen 107,86 -0,02 -0,02 113,54 103,49 - LU1153525040 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Gearoid Neligan
Gearoid Neligan

Dokument

Dokument