Aktier

BSF Global Long/Short Equity Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Från
31-dec-2019
Till
31-dec-2020
Total avkastning (%)

per den 31.dec.2020

-6,26 9,48 -1,55 -3,44 -1,43
Jämförelseindex (%)

per den 31.dec.2020

0,33 0,86 1,87 2,28 0,67
  10Å Start
-1,44 -1,31 -0,19 - 0,04
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

0,54 1,57 1,20 - 0,91
  I år 1M 3M 10Å Start
1,53 1,53 1,01 -1,44 -3,89 -0,94 - 0,28
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

0,01 0,01 0,03 0,54 4,78 6,14 - 6,22

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 01.mar.2021 USD 48
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 29.jan.2021 3 085
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 02.jun.2014
Startdatum 02.jun.2014
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Alt - Market Neutral - Equity
Jämförelseindex ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,67%
ISIN LU1069250972
Bloomberg, kortnamn BSGLSD2
Kostnadsandel 1,20%
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BMPGZT0
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 100 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 0,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 31.jan.2021 0,29
3-års beta per den 31.jan.2021 -4,813
5y Volatility - Benchmark per den 31.jan.2021 0,27
5-årigt beta per den 31.jan.2021 -3,575

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer under investeringsprocessens utrednings- och beslutsfaser. Detta kan inbegripa relevanta internal ESG-utredningar som tillsammans med flera andra utredningsresultat utgör underlag för aktiv portföljviktning kontra ett referensjämförelseindex (eller viktning som om tillämpligt utförs för att uppnå ett resultat med absolut avkastning). Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-grupp och Chief Investment Officers. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 29.jan.2021
Namn Vikt (%)
SIKA AG 0,95
BANK OF MONTREAL 0,74
US BANCORP 0,68
RTL GROUP SA 0,66
CUMMINS INC 0,56
Namn Vikt (%)
CLEARWAY ENERGY INC 0,56
FAST RETAILING CO LTD 0,54
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO 0,53
FOOT LOCKER INC 0,53
DIC CORP 0,53
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 Hedged EUR Ingen 103,30 0,23 0,22 104,09 95,36 - LU1069250972 - -
Class X2 USD Ingen 127,02 0,30 0,24 127,06 114,65 - LU1069250386 - -
Class D2 USD Ingen 109,89 0,25 0,23 110,06 100,57 - LU1153525040 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 95,67 0,19 0,20 96,80 88,82 - LU1162516717 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 964,43 2,10 0,22 973,99 893,69 - LU1122056838 - -
Class A2 USD Ingen 110,41 0,24 0,22 111,03 101,62 - LU1069250113 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 106,49 0,23 0,22 107,00 97,95 - LU1103452089 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Gearoid Neligan
Gearoid Neligan

Dokument

Dokument