Aktier

BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Från
30-sep-2020
Till
30-sep-2021
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2021

0,02 - 5,28 -23,50 17,16
  10Å Start
17,16 -1,91 - - -
  I år 1M 3M 10Å Start
9,13 3,56 -1,06 17,16 -5,63 - - -

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 15.okt.2021 USD 12
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 30.sep.2021 68
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 14.nov.2012
Startdatum 19.feb.2014
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Long/Short Equity - Other
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,94%
ISIN LU1033658136
Bloomberg, kortnamn BSEMI2U
Kostnadsandel 1,00%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL BJVXJV4
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens utrednings- och beslutsfaser. Detta kan inkludera relevant information från tredje part samt interna engagemangskommentarer och information från BlackRock Investment Stewardship avseende ledningsfrågor. Fondförvaltarens löpande övervakning av portföljen inkluderar regelbunden portföljgranskning tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen samt Chief Investment Officers. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2021
Namn Vikt (%)
EMAAR PROPERTIES PJSC 4,91
NK LUKOIL PAO 3,74
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 2,58
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,56
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 2,55
Namn Vikt (%)
MAGNIT PAO 2,53
NATIONAL BANK OF GREECE SA 2,51
SUZANO SA 2,47
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2,43
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 2,41
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 USD Ingen 92,04 -0,78 -0,84 97,13 75,83 - LU1033658136 - -
Class X2 USD Ingen - - - - - - LU0852339042 - -
Class I4 GBP Årlig 106,86 -1,33 -1,23 110,24 92,54 - LU1033658722 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 93,47 -0,81 -0,86 98,83 77,61 - LU0965649881 - -
Class A2 USD Ingen 96,73 -0,83 -0,85 102,43 80,30 - LU0944773521 - -
Class I2 EUR Ingen 127,82 -1,07 -0,83 130,09 103,05 - LU1033658300 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 93,07 -0,82 -0,87 98,62 77,63 - LU0852336535 - -
Class D2 USD Ingen 104,35 -0,90 -0,86 110,26 86,23 - LU0852332542 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 89,07 -0,77 -0,86 94,37 74,36 - LU0995223301 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 97,74 -0,84 -0,85 103,22 80,54 - LU0863014311 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 85,16 -0,75 -0,87 90,51 71,44 - LU0997362594 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Dokument

Dokument