Aktier

BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Från
31-dec-2019
Till
31-dec-2020
Total avkastning (%)

per den 31.dec.2020

3,31 -7,88 12,19 -0,70 -20,20
Jämförelseindex (%)

per den 31.dec.2020

0,66 1,11 2,08 2,60 1,08
  10Å Start
-17,73 -5,93 -3,25 - -2,27
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

0,91 1,88 1,50 - 1,09
  I år 1M 3M 10Å Start
-2,09 -2,09 6,29 -17,73 -16,74 -15,24 - -15,62
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

0,03 0,03 0,06 0,91 5,76 7,72 - 8,37

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 26.feb.2021 USD 12
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 29.jan.2021 66
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 14.nov.2012
Startdatum 11.sep.2013
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Alt - Long/Short Equity - Other
Jämförelseindex LIBOR 3 Month Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,30%
ISIN LU0965649881
Bloomberg, kortnamn BSEAD4G
Kostnadsandel 1,00%
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL BD4TSH6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn 1
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 100 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 31.jan.2021 0,29
3-års beta per den 31.jan.2021 6,339
5y Volatility - Benchmark per den 31.jan.2021 0,27
5-årigt beta per den 31.jan.2021 2,050

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens utrednings- och beslutsfaser. Detta kan inkludera relevant information från tredje part samt interna engagemangskommentarer och information från BlackRock Investment Stewardship avseende ledningsfrågor. Fondförvaltarens löpande övervakning av portföljen inkluderar regelbunden portföljgranskning tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen samt Chief Investment Officers. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 29.jan.2021
Namn Vikt (%)
JD.COM INC 3,79
NC SOFT CORP 3,35
FERREXPO PLC 3,22
BAIDU INC 3,20
ICICI BANK LTD 3,06
Namn Vikt (%)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,98
EMAAR PROPERTIES PJSC 2,94
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2,79
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 2,65
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD 2,63
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D4 Hedged GBP Årlig 88,50 0,34 0,39 99,22 77,61 - LU0965649881 - -
Class I2 USD Ingen 86,84 0,33 0,38 96,46 75,83 - LU1033658136 - -
Class I2 EUR Ingen 115,36 1,54 1,35 142,64 103,05 - LU1033658300 - -
Class D2 USD Ingen 98,64 0,38 0,39 109,97 86,23 - LU0852332542 - -
Class I4 GBP Årlig 99,53 1,98 2,03 123,76 92,54 - LU1033658722 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 84,65 0,32 0,38 95,47 74,36 - LU0995223301 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 81,24 0,31 0,38 91,78 71,44 - LU0997362594 - -
Class A2 USD Ingen 91,71 0,34 0,37 102,69 80,30 - LU0944773521 - -
Class X2 USD Ingen - - - - - - LU0852339042 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 88,44 0,33 0,37 99,54 77,63 - LU0852336535 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 92,27 0,32 0,35 102,18 80,54 - LU0863014311 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Dokument

Dokument