Obligationer

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.apr.2019 USD 2 948
Basvaluta USD
Fondstart 12.jun.2013
Startdatum 26.jun.2013
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond
Jämförelseindex LIBOR 3 Month Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,13%
ISIN LU0946833604
Bloomberg, kortnamn BREXUX2
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BBPLWR5
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn 1
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund, Class X2, per den 31.mar.2019 listad mot 892 Global Emerging Markets Bond fonder.

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,36
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 3,23
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 5.25 01/16/2050 2,97
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.625 04/03/2049 2,87
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 2,76
Namn Vikt (%)
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75 10/22/2028 2,71
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2,64
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 10/27/2027 2,64
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 2,32
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,31
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 USD Ingen 123,00 0,18 0,15 131,20 115,31 - LU0946833604 - -
Class D5 EUR - 97,27 0,61 0,63 102,69 91,68 - LU1800013283 - -
Class I4 Hedged EUR Årlig 92,60 0,12 0,13 107,72 88,19 - LU1418627409 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 91,69 0,13 0,14 105,54 87,03 - LU1093538335 - -
Class X2 Hedged CAD - 92,73 0,12 0,13 95,10 87,25 - LU1728553345 - -
Class X5 EUR Kvartalsvis 92,54 0,58 0,63 98,04 87,16 - LU1648246756 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 91,34 0,12 0,13 105,09 86,95 - LU1072457747 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 96,54 0,13 0,13 109,58 92,56 - LU1308276671 - -
Class D5 Hedged EUR - 89,19 0,12 0,13 100,00 86,07 - LU1814255391 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 106,93 0,16 0,15 114,73 100,50 - LU1435395550 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 88,67 0,12 0,14 99,59 84,74 - LU1715606080 - -
Class I3 USD Månatlig 87,14 0,12 0,14 98,72 83,66 - LU1572169453 - -
Class I2 USD Ingen 113,81 0,16 0,14 122,31 107,00 - LU1118028742 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 92,98 0,13 0,14 103,30 88,55 - LU1648247721 - -
Class A2 USD Ingen 109,84 0,16 0,15 119,13 103,64 - LU0940382277 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 92,37 0,58 0,63 97,75 87,05 - LU1722863567 - -
Class I5 Hedged EUR - 84,71 0,11 0,13 99,37 82,11 - LU1781817264 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 101,19 0,13 0,13 113,57 96,73 - LU1072451542 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 107,15 0,15 0,14 119,24 102,12 - LU0949128226 - -
Class D2 USD Ingen 115,16 0,17 0,15 123,95 108,35 - LU0949128572 - -
Class D4 GBP Årlig 99,48 0,36 0,36 105,48 93,75 - LU0997362164 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokument

Dokument