Aktier

CSBR

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.
Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

 • Avkastningar

  Från
31-mar-2014
Till
31-mar-2015
Från
31-mar-2015
Till
31-mar-2016
Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 31.mar.2019

-29,13 -12,52 41,49 25,38 -5,32
Jämförelseindex (%) Index: MSCI Brazil Index(SM)

per den 31.mar.2019

-28,63 -11,75 42,79 26,36 -4,23

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 18.apr.2019 USD 32 812 640
Basvaluta USD
Startdatum 25.aug.2010
Tillgångsklass Aktier
Löpande avgifter 0,65%
Hemvist Irland
Jämförelseindex MSCI Brazil Index(SM)
ISA-behörighet Ja
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus No/Yes
Ombalanseringsfrekvens Kvartalsvis
ISIN IE00B59L7C92
Bloomberg-kortnamn CSBR SW
Emittent iShares VII plc
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administratör State Street Fund Services (Ireland) Limited
Förvaringsinstitut State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 18.apr.2019 421 000
Jämförelseindexnivå per den 19.apr.2019 USD 521,35
Jämförelseindexets kortnamn NDUEBRAF
Räkenskapsårets slut 31.jul.2018

Registreringsländer

Registreringsländer

 • Frankrike

 • Irland

 • Italien

 • Nederländerna

 • Portugal

 • Schweiz

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Sydafrika

 • Tyskland

 • Österrike

Innehav

Innehav

per den 19.apr.2019
Kortnamn ISIN Namn Emittentens namn Sektor Land Tillgångsklass Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Marknadsvaluta Nominellt värde
Emittentens kortnamn Namn Namn på det underliggande värdepappret Tillgångsklass Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor ISIN Börs Land Marknadsvaluta
Innehaven kan komma att ändras.


Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 19.apr.2019

% av marknadsvärde

Geografisk exponering avser främst hemvisten för emittenterna av de värdepapper som produkten innehar, sammanslagna och sedan uttryckta som en procentsats av produktens totala innehav. I vissa fall kan det dock avspegla landet där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 19.apr.2019

% av marknadsvärde

Allokeringar är föremål för ändringar.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
SIX Swiss Exchange CSBR USD 26.aug.2010 B625T29 CSBR SW CSBR.S - - IE00B59L7C92 - 11476338 - -
Deutsche Boerse Xetra CEBE EUR 09.sep.2010 B68ZRR4 CEBE GY CEBE.DE - - IE00B59L7C92 A1C1HY - - -
London Stock Exchange CSBR USD 15.sep.2010 B59L7C9 CSBR LN CSBR.L - - IE00B59L7C92 - - - -

Dokument

Dokument