Aktier

ISF

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Total utdelning
Se hela tabellen
  Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Från
30-sep-2020
Till
30-sep-2021
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2021

11,20 5,99 3,12 -18,15 25,20
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

11,16 6,04 3,19 -18,10 25,31
  10Å Start
25,20 1,86 4,49 7,11 3,99
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

25,31 1,93 4,54 7,29 4,30
  I år 1M 3M 6M 10Å Start
12,99 -0,17 1,93 7,67 25,20 5,67 24,55 98,81 131,04
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

13,04 -0,16 1,95 7,70 25,31 5,91 24,85 102,02 146,42
  2016 2017 2018 2019 2020
Total avkastning (%) 19,03 11,94 -8,83 17,18 -11,64
Jämförelseindex (%) 19,04 11,91 -8,77 17,28 -11,58

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i GBP.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 18.okt.2021 GBP 9 883 419 214
Net Assets of Fund per den 18.okt.2021 GBP 9 986 956 300
Basvaluta GBP
Valutaserier GBP
Fondstart 27.apr.2000
Startdatum 27.apr.2000
Tillgångsklass Aktier
Totalkostnadsandel 0,07%
Löpande avgifter 0,07%
Produktstruktur Fysisk
Metod Replikerande
Hemvist Irland
UCITS Ja
Jämförelseindex FTSE 100 Index
Klassificering enligt SFDR Annan
Utdelningsfrekvens Kvartalsvis
Avkastning för värdepappersutlåning per den 30.jun.2021 0,01 %
ISA-behörighet Ja
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus Yes/Yes
Ombalanseringsfrekvens Kvartalsvis
ISIN IE0005042456
Bloomberg-kortnamn ISF LN
Emittent iShares plc
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administratör State Street Fund Services (Ireland) Limited
Förvaringsinstitut State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 18.okt.2021 1 403 951 020
Antal innehav per den 15.okt.2021 100
Jämförelseindexnivå per den 18.okt.2021 GBP 7 100,89
Jämförelseindexets kortnamn UKNXNUK
Direktavkastning per den 15.okt.2021 3,64%
Räkenskapsårets slut 28 februari
P/E-tal per den 15.okt.2021 19,26
P/B-tal per den 15.okt.2021 1,89
3-års beta per den 30.sep.2021 1,001
Standardavvikelse (3 år) per den 30.sep.2021 15,52%

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.okt.2021 AAA
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.okt.2021 9,60
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.okt.2021 90,57
MSCI ESG %-täckning per den 07.okt.2021 98,78
Lippers globala fondklassificering per den 07.okt.2021 Equity UK
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.okt.2021 140,52
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.okt.2021 923
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.okt.2021, baserat på innehavet den 31.aug.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 15.okt.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 15.okt.2021 9,18%
MSCI – kärnvapen per den 15.okt.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 15.okt.2021 1,82%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 15.okt.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 15.okt.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 15.okt.2021 3,77%

Affärsengagemang, omfattning per den 15.okt.2021 98,96%
Procent av fonden som inte omfattas per den 15.okt.2021 1,04%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 6,73% och oljesand 10,76%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

Registrade Platser

Registrade Platser

 • Belgien

 • Chile

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italien

 • Liechtenstein

 • Luxemburg

 • Mexiko

 • Nederländerna

 • Norge

 • Portugal

 • Schweiz

 • Singapore

 • Slovakien

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tjeckien

 • Tyskland

 • Österrike

Innehav

Innehav

per den 15.okt.2021
Kortnamn ISIN Namn Sektor Plats Tillgångsklass Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Marknadsvaluta Nominellt värde
Emittentens kortnamn Namn Tillgångsklass Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor ISIN Börs Plats Marknadsvaluta
Innehaven kan komma att ändras.


Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 15.okt.2021

% av marknadsvärde

per den 15.okt.2021

% av marknadsvärde

Geografisk exponering handlar i princip om emittenters hemvist för de värdepapper som innehas i produkten. De adderas och uttrycks sedan som en procentsats av produktens totala innehav. Men i vissa fall kan den återspegla det område där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 15.okt.2021

% av marknadsvärde

Allokeringar är föremål för ändringar.

Värdepappersutlån

Värdepappersutlån

Värdepappersutlåning är en etablerad och välreglerad verksamhet inom förvaltningsbranschen. Värdepappersutlåning inkluderar en överföring av värdepapper (såsom aktier eller obligationer) från en Långivare (iShares-fonden) till en tredje part (Låntagaren), som i sin tur överför säkerhetstillgångar (Låntagarens pant) i form av aktier, obligationer eller likvida medel och betalar en avgift till Låntagaren. Denna avgift är en ytterligare intäkt för fonden och kan därmed hjälpa till att reducera den totala kostnaden för ägandet av en ETF.

Hos BlackRock är värdepapperslån en viktig tjänst inom vår investeringsförvaltning med dedikerade resurser inom handel, forskning och teknologi. Utlåningsverksamheten är utformad för att leverera attraktiv absolut avkastning till kunder kombinerat med en låg riskprofil. Fonder som deltar i värdepappersutlåning erhåller 62.5 % av intäkterna medan BlackRock erhåller 37.5 % av intäkterna och står för alla operationella kostnader hänförliga till transaktionerna i samband med värdepappersutlåningen.

  Från
30-jun-2020
Till
30-jun-2021
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Avkastning för värdepappersutlåning (%) 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01
Genomsnittliga aktiva lån (% av AUM) 4,45 5,66 5,26 4,37 6,37
Maximal utlåning (% av AUM) 10,72 12,41 13,69 15,83 23,63
Ställd säkerhet (% av lån) 110,66 110,61 111,27 110,68 110,60
Ovanstående tabell sammanfattar de tillgängliga utlåningsuppgifterna för fonden.

Den årliga avkastningen för värdepappersutlåningen beräknas utifrån fondens oreviderade nettointäkter under 12 månader delat med den fondens genomsnittliga NAV under samma tidsperiod. 62.5 % av intäkterna från värdepappersutlåningen betalas in direkt i fonden medan BlackRock erhåller 37.5 % i kompensation vilket täcker alla operationella kostnader. BlackRock har som policy att redovisa resultatet kvartalsvis med en månads fördröjning. Det innebär att intäkterna från den 01/01/2019 till den 31/12/2019 kan redovisas offentligt från och med den 01/02/2020.

Värdet för maximal utlåning kan öka eller minska över tid.

Den huvudsakliga risken med värdepappersutlåning är att den lånande parten inte kan fullgöra sitt åtagande att återlämna de lånade värdepappren samtidigt som värdet för säkerhetstillgångarna inte täcker kostnaderna för återinvestering i motsvarande värdepapper, vilket leder till en förlust för fonden på grund av nedgången för säkerhetstillgångarnas värde.
per den 15.okt.2021
Namn Kortnamn ISIN SEDOL Börs Plats Tillgångsklass Vikt (%)
Informationen i säkerhetsinnehav-tabellen är relaterad till värdepapper som erhållits i en korg med säkerhetstillgångar som en del av värdepappersutlåningsprogrammet för den aktuella fonden. Informationen i detta material grundar sig på interna och externa källor som av BlackRock bedöms som pålitliga. De är inte nödvändigtvis heltäckande och dess korrekthet garanteras ej. Eventuellt förlitande på informationen i detta material sker helt på läsarens eget ansvar. Den huvudsakliga risken med värdepappersutlåning är att den lånande parten inte kan fullgöra sitt åtagande att återlämna de lånade värdepappren samtidigt som värdet för säkerhetstillgångarna inte täcker kostnaderna för återinvestering i motsvarande värdepapper, vilket leder till en förlust för fonden på grund av nedgången för säkerhetstillgångarnas värde.

~Informationen i säkerhetsinnehav-tabellen kommer inte att redovisas för fonder som har deltagit i värdepappersutlåning i mindre än 12 månader.

Nedanstående tabell visar utlåningskombinationer och säkerhetsnivåer för våra europeiska fonder som lånar ut innehav.

Typer av säkerheter
Lånetyp Aktier Stats-, överstatliga- och byråobligationer Kontanter (ej för återinvestering)
Aktier 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Statsobligationer 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Företagsobligationer 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Vi accepterar även utvalda fysiskt replikerande ETF: er för aktier, statsobligationer, krediter och råvaror som säkerhet.

Säkerhetsparametrar beror på säkerheten och lånekombinationen, ovh över säkerhetsnivån kan variera från 102,5% till 112%. I detta sammanhang betyder “över säkerhet” att det sammanlagda marknadsvärdet av säkerheter som tas kommer att överstiga det totala utlåningsvärdet. Säkerhetsparametrar granskas löpande och kan komma att ändras.
Den huvudsakliga risken med värdepappersutlåning är att den lånande parten inte kan fullgöra sitt åtagande att återlämna de lånade värdepappren samtidigt som värdet för säkerhetstillgångarna inte täcker kostnaderna för återinvestering i motsvarande värdepapper, vilket leder till en förlust för fonden på grund av nedgången för säkerhetstillgångarnas värde.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
London Stock Exchange ISF GBP 28.apr.2000 0504245 ISF LN ISF.L BEIFT100 ISFGBP=INAV IE0005042456 - 1083749 13004021 -
BATS Chi-X Europe FTSE100 USD 06.jun.2008 - ISF LN ISFl.CHI ISF IX ISFEUR=INAV IE0005042456 - - - -
Euronext Amsterdam ISFA EUR 20.feb.2002 7249442 ISFA NA ISF.AS BEIFISFA ISFEUR=INAV IE0005042456 - - - -
Xetra IUSZ EUR 29.sep.2016 B297PG6 IUSZ GY IUSZ.DE - - IE0005042456 552752 - - -
London Stock Exchange ISFU USD 28.nov.2016 BD8BS01 ISFU LN ISFU.L - - IE0005042456 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores ISF MXN 21.jun.2016 - ISF - - - - - - - -
Borsa Italiana ISF EUR 28.apr.2000 B10S345 ISF IM ISF.MI BEIFISFA ISFEUR=INAV IE0005042456 - - - -
SIX Swiss Exchange ISF CHF 05.jul.2011 B05KPJ8 ISF SW ISF.S INAV100C ISFCHF=INAV IE0005042456 - 1083749 - -

Dokument

Dokument