Obligationer

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Från
30-sep-2020
Till
30-sep-2021
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2021

0,97 -2,30 -1,40 2,06 1,85
  10Å Start
1,85 0,83 0,22 - 0,30
  I år 1M 3M 10Å Start
0,10 0,47 -0,27 1,85 2,50 1,12 - 2,65

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i SEK och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 19.okt.2021 EUR 165
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 30.sep.2021 797
Basvaluta Euro
Fondstart 25.maj.2012
Startdatum 06.feb.2013
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,33%
ISIN LU0884611699
Bloomberg, kortnamn BRGAA2S
Kostnadsandel 1,00%
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B7Y0758
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering SEK 5 000,00
Minsta efterföljande investering SEK 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Viktad genomsnittlig YTM per den 30.sep.2021 1,40%
Modifierad duration per den 30.sep.2021 -0,82
Effektiv duration per den 30.sep.2021 -1,21
Viktad genomsnittlig löptid per den 30.sep.2021 6,39
WAL till lägsta per den 30.sep.2021 6,39

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens faser för utredning och företagsbesiktning. ESG-information kan inhämtas internt, genom samarbete med BlackRocks Investment Stewardship-grupp där emittenter får delta i samtal om väsentliga ämnen gällande miljö, samhälle eller bolagsstyrning samt från tredjepartsleverantörer. Fondförvaltarens löpande övervakning av portföljen inkluderar regelbunden portföljriskgranskning tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

4
Totalt Morningstar-betyg för BlackRock Global Absolute Return Bond Fund, Class A2 Hedged, per den 31.jul.2018 listad mot 364 Other Bond fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2021
Namn Vikt (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 9,62
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4,45
ISH EUR CORP BND 1-5 ETF EUR DIST 2,84
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 1,28
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST 1,07
Namn Vikt (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 1,07
UK CONV GILT 0.875 07/31/2033 0,90
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0 02/12/2026 0,76
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.1 09/20/2117 0,71
HFHL_20-2 B RegS 0,65
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged SEK Ingen 1 017,85 1,11 0,11 1 035,60 1 009,64 - LU0884611699 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 113,42 0,12 0,11 115,19 111,94 - LU0972010309 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 101,01 0,08 0,08 103,21 100,70 - LU1311313644 - -
Class I2 EUR Ingen 105,26 0,11 0,10 106,90 104,00 - LU1129992563 - -
Class I2 Hedged SEK Ingen 1 050,39 1,17 0,11 1 065,38 1 034,94 - LU1129992647 - -
Class D2 EUR Ingen 108,68 0,12 0,11 110,48 107,58 - LU0802639707 - -
Class I2 Hedged GBP - 105,88 0,12 0,11 107,28 104,05 - LU1834329234 - -
Class X2 EUR Ingen 116,67 0,13 0,11 118,26 114,71 - LU0783530743 - -
Class A2 EUR Ingen 103,86 0,11 0,11 105,86 103,33 - LU0783530669 - -
Class D4 Hedged GBP - 98,58 0,11 0,11 100,23 98,28 - LU2331123641 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Simon Blundell
Simon Blundell
Joseph Di Censo
Joseph Di Censo
Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

Dokument

Dokument