Obligationer

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 28.maj.2020 EUR 213
Basvaluta EUR
Fondstart 23.okt.2012
Startdatum 23.okt.2012
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori EUR Government Bond
Jämförelseindex FTSE EMU Government Bond Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,21%
ISIN LU0839963237
Bloomberg, kortnamn BGIEGN2
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B7M60Z9
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn 1
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 50 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 30.apr.2020 3,96
5y Volatility - Benchmark per den 30.apr.2020 4,32
5-årigt beta per den 30.apr.2020 0,985

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för iShares Euro Government Bond Index Fund (LU), Class N2, per den 30.apr.2020 listad mot 595 EUR Government Bond fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2020
Namn Vikt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 1,21
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5 11/01/2027 1,11
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 1,08
ITALY (REPUBLIC OF) 6 05/01/2031 1,08
FRANCE (REPUBLIC OF) 6 10/25/2025 1,04
Namn Vikt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 1,01
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,99
SPAIN (KINGDOM OF) 6 01/31/2029 0,97
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0,95
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 10/25/2021 0,91
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class N2 EUR Ingen 134,22 0,40 0,30 138,16 128,73 - LU0839963237 - -
Class X2 EUR Ingen 135,81 0,41 0,30 139,69 130,03 - LU0826454976 - -
Class N7 EUR Halvårsvis 122,31 0,36 0,30 126,83 118,15 - LU0852473791 - -
Class F2 EUR Ingen 133,92 0,40 0,30 137,88 128,46 - LU0836516103 - -
Class A2 EUR Ingen 130,92 0,39 0,30 135,10 125,96 - LU0836513266 - -
Class D2 EUR Ingen 130,72 0,39 0,30 134,59 125,39 - LU0839964631 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokument

Dokument