Aktier

iShares Europe Equity Index Fund (LU)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 28.maj.2020 EUR 217
Basvaluta EUR
Fondstart 23.okt.2012
Startdatum 23.okt.2012
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Europe Large-Cap Blend Equity
Jämförelseindex MSCI EUROPE Net ( custom 4pm LUX )
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,57%
ISIN LU0836512706
Bloomberg, kortnamn BGIEEA2
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B8PLDV5
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för iShares Europe Equity Index Fund (LU), Class A2, per den 30.apr.2020 listad mot 1575 Europe Large-Cap Blend Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2020
Namn Vikt (%)
NESTLE SA 4,21
ROCHE HOLDING PAR AG 3,27
NOVARTIS AG 2,45
ASTRAZENECA PLC 1,85
ASML HOLDING NV 1,69
Namn Vikt (%)
SAP 1,57
NOVO NORDISK CLASS B 1,51
SANOFI SA 1,48
LVMH 1,44
HSBC HOLDINGS PLC 1,41
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 EUR Ingen 155,09 2,35 1,54 188,57 122,52 - LU0836512706 - -
Class N7 EUR Halvårsvis 128,67 1,94 1,53 158,03 102,71 - LU0852473106 - -
Class X2 USD Ingen 111,43 2,19 2,00 133,61 86,48 - LU1394265414 - -
Class X2 EUR Ingen 161,01 2,44 1,54 195,50 127,08 - LU0826446790 - -
Class N2 EUR Ingen 159,16 2,41 1,54 193,33 125,66 - LU0836514157 - -
Class D2 EUR Ingen 148,67 2,25 1,54 180,61 117,38 - LU0836514744 - -
Class F2 EUR Ingen 158,79 2,40 1,53 192,90 125,37 - LU0836515550 - -
Class D2 USD Ingen 90,75 1,78 2,00 108,84 70,44 - LU1722863724 - -
Class N7 USD Halvårsvis 144,27 2,83 2,00 175,01 113,26 - LU0960941838 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokument

Dokument