Aktier

IWM

iShares Russell 2000 ETF

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Total utdelning
Se hela tabellen

Över-/underkurs

  Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Från
31-mar-2020
Till
31-mar-2021
Total avkastning (%)

per den 31.mar.2021

26,25 11,80 2,01 -24,04 94,67
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

26,22 11,79 2,05 -23,99 94,85
  10Å Start
64,33 12,98 15,96 11,87 9,13
Marknadspris (%)

per den 31.maj.2021

64,51 12,98 15,98 11,86 9,13
Jämförelseindex (%)

per den 31.maj.2021

64,56 13,06 16,01 11,86 9,20
Efter skatt prelik. (%)

per den 31.maj.2021

63,78 12,58 15,51 11,42 8,75
Efter skatt efterlik. (%)

per den 31.maj.2021

38,19 10,01 12,71 9,69 7,73
  I år 1M 3M 6M 10Å Start
15,23 0,20 3,31 25,19 64,33 44,22 109,67 206,87 528,29
Marknadspris (%)

per den 31.maj.2021

15,23 0,27 3,48 25,19 64,51 44,20 109,81 206,84 528,28
Jämförelseindex (%)

per den 31.maj.2021

15,30 0,21 3,34 25,28 64,56 44,53 110,08 206,73 536,77
Efter skatt prelik. (%)

per den 31.maj.2021

15,18 0,20 3,26 25,01 63,78 42,69 105,66 194,84 483,19
Efter skatt efterlik. (%)

per den 31.maj.2021

9,04 0,12 1,98 14,97 38,19 33,12 81,92 152,05 378,16
  2016 2017 2018 2019 2020
Total avkastning (%) 21,36 14,66 -11,02 25,42 19,89
Marknadspris (%) 21,63 14,55 -11,08 25,38 20,01
Jämförelseindex (%) 21,31 14,65 -11,01 25,52 19,96

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 10.jun.2021 USD 69 227 302 999
Fondstorlek (miljoner) USD 69 227
Basvaluta Dollar – USA
Startdatum 22.maj.2000
Tillgångsklass Aktier
Hemvist USA
Jämförelseindex Russell 2000 Index
Klassificering enligt SFDR Annan
Över-/underkurs per den 10.jun.2021 -0,06%
Genomsnittsvolym 30 dagar per den 10.jun.2021 24 610 176,00
Medianspread 30 dagar per den 10.jun.2021 0,00

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 10.jun.2021 301 750 000
Antal innehav per den 10.jun.2021 2 037
Jämförelseindexnivå per den 10.jun.2021 USD 11 892,66
Nettotillgångar per den 10.jun.2021 USD 69 227 302 999
Jämförelseindexets kortnamn RU20INTR
Direktavkastning per den 28.maj.2021 0,64%
Räkenskapsårets slut 01.jul.2019
P/E-tal per den 10.jun.2021 22,57
P/B-tal per den 10.jun.2021 2,64

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.jun.2021 BBB
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.jun.2021 4,48
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.jun.2021 12,33
MSCI ESG %-täckning per den 07.jun.2021 92,13
Lippers globala fondklassificering per den 07.jun.2021 Equity US Sm&Mid Cap
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.jun.2021 132,22
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.jun.2021 1 395
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.jun.2021, baserat på innehavet den 30.apr.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 10.jun.2021 0,14%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 10.jun.2021 0,07%
MSCI – kärnvapen per den 10.jun.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 10.jun.2021 0,19%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 10.jun.2021 0,20%
MSCI – oljesand per den 10.jun.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 10.jun.2021 0,18%

Affärsengagemang, omfattning per den 10.jun.2021 99,70%
Procent av fonden som inte omfattas per den 10.jun.2021 0,30%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,34% och oljesand 0,00%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

Registrade Platser

Registrade Platser

  • Finland

  • Nederländerna

  • Storbritannien

  • Sverige

  • USA

Innehav

Innehav

per den 10.jun.2021
Kortnamn ISIN Namn Sektor Plats Tillgångsklass Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Marknadsvaluta Nominellt värde
Emittentens kortnamn Namn Tillgångsklass Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor ISIN Börs Plats Marknadsvaluta
Innehaven kan komma att ändras.


Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 10.jun.2021

% av marknadsvärde

Geografisk exponering handlar i princip om emittenters hemvist för de värdepapper som innehas i produkten. De adderas och uttrycks sedan som en procentsats av produktens totala innehav. Men i vissa fall kan den återspegla det område där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 10.jun.2021

% av marknadsvärde

Allokeringar är föremål för ändringar.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
NYSE Arca IWM USD 22.maj.2000 - NJM IWM - IWMiv.P US4642876555 - 1088738 - -
Bolsa Mexicana De Valores IWM MXN 30.jun.2009 - - - - - - - - - -
Santiago Stock Exchange IWM CLP 17.nov.2009 - - - - - - - - - -

Dokument

Dokument