Obligationer

EMHY

iShares Emerging Markets High Yield Bond ETF

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.
Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
31-mar-2014
Till
31-mar-2015
Från
31-mar-2015
Till
31-mar-2016
Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 31.mar.2019

0,25 5,34 13,23 3,41 2,04
Jämförelseindex (%) Index: Morningstar Emerging Markets High Yield Bond Index

per den 31.mar.2019

0,79 5,00 13,81 3,64 2,49
  I år 1M 3M 6M 10Å Start
6,04 0,06 6,04 5,54 2,04 19,47 26,17 - 41,38
Marknadspris (%) Marknadsmässig avkastning representerar förändringar av mittpunktspriset och svarar för utdelningar från fonden. Mittpunkten är genomsnittet av köp- och säljpriser klockan 16:00 ET (när substansvärdet normalt fastställs för de flesta fonder).

per den 31.mar.2019

6,32 0,02 6,32 5,91 2,23 19,36 26,33 - 41,94
Jämförelseindex (%) Index: Morningstar Emerging Markets High Yield Bond Index

per den 31.mar.2019

6,09 0,06 6,09 5,73 2,49 20,89 27,94 - 44,82
Efter skatt prelik. (%) Avkastning efter skatt på utdelningar. Förutsätter att fondandelar inte har sålts.

per den 31.mar.2019

5,63 -0,13 5,63 3,67 -0,83 10,47 10,42 - 18,54
Efter skatt efterlik. (%) Avkastning efter skatt på utdelningar och försäljning av fondandelar.

per den 31.mar.2019

3,58 0,04 3,58 3,23 1,12 10,72 12,37 - 20,48

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Total utdelning
Se hela tabellen

Premie/underkurs

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 18.apr.2019 USD 324 771 164
Fondstorlek (miljoner) USD 325
Basvaluta USD
Startdatum 03.apr.2012
Tillgångsklass Obligationer
Hemvist USA
Jämförelseindex Morningstar Emerging Markets High Yield Bond Index

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 18.apr.2019 7 000 000
Jämförelseindexnivå per den 18.apr.2019 USD 393,25
Nettotillgångar per den 18.apr.2019 USD 324 771 164
Jämförelseindexets kortnamn MSBIEHTR
Räkenskapsårets slut -

Registreringsländer

Registreringsländer

  • Finland

  • Luxemburg

  • Nederländerna

  • Storbritannien

  • Sverige

  • USA

Innehav

Innehav

per den 18.apr.2019
Kortnamn ISIN Namn Emittentens namn Sektor Land Tillgångsklass Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Förfallodag Kupong (%) Marknadsvaluta Duration Nominellt värde
per den 18.apr.2019
Utfärdare Vikt (%)
TURKEY (REPUBLIC OF) 9,06
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6,61
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 6,59
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6,12
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,15
Utfärdare Vikt (%)
LEBANON (REPUBLIC OF) 2,95
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2,91
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 2,84
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 2,71
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 2,48
Emittentens kortnamn Namn Namn på det underliggande värdepappret Tillgångsklass Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor ISIN Kupong (%) Förfallodag Börs Land Marknadsvaluta Duration
Innehaven kan komma att ändras.


Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 18.apr.2019

% av marknadsvärde

Geografisk exponering avser främst hemvisten för emittenterna av de värdepapper som produkten innehar, sammanslagna och sedan uttryckta som en procentsats av produktens totala innehav. I vissa fall kan det dock avspegla landet där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 18.apr.2019

% av marknadsvärde

per den 18.apr.2019

% av marknadsvärde

per den 18.apr.2019

% av marknadsvärde

Allokeringar är föremål för ändringar.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
Cboe BZX formerly known as BATS EMHY USD 03.apr.2012 - EMHY - - - US4642862852 - 18334904 - -
Bolsa Mexicana De Valores EMHY MXN 03.apr.2012 - - - - - - - - - -

Dokument

Dokument