Aktier

BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
31-mar-2015
Till
31-mar-2016
Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 31.mar.2020

0,46 -6,33 -0,59 -9,97 -7,26

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 29.maj.2020 EUR 4
Basvaluta EUR
Fondstart 06.aug.2010
Startdatum 06.aug.2010
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Alt - Market Neutral - Equity
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,21%
ISIN LU0525202742
Bloomberg, kortnamn BSEDX2E
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B43CPL6
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2020
Namn Vikt (%)
NN GROUP NV 2,78
ASSA ABLOY AB 2,55
COMPASS GROUP PLC 2,53
SIKA AG 2,43
NOVO NORDISK A/S 2,31
Namn Vikt (%)
EXPERIAN PLC 2,29
GIVAUDAN SA 2,21
NESTLE SA 2,16
PSP SWISS PROPERTY AG 2,14
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 2,12
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 EUR Ingen 124,54 0,08 0,06 135,30 115,34 - LU0525202742 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 99,94 0,08 0,08 110,41 93,15 - LU0526376511 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 91,96 0,07 0,08 101,14 85,91 - LU0589446961 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 72,78 0,04 0,05 79,46 67,55 - LU1238068677 - -
Class I2 EUR Ingen 103,15 0,09 0,09 112,93 95,87 - LU0525202585 - -
Class D2 EUR Ingen 98,59 0,08 0,08 108,11 91,76 - LU0525202312 - -
Class A2 EUR Ingen 95,44 0,08 0,08 104,86 88,92 - LU0525202155 - -
Class D2 USD Ingen 106,97 0,09 0,08 117,31 99,66 - LU0526378483 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 97,84 0,08 0,08 107,50 90,91 - LU0539767862 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 107,54 0,12 0,11 118,02 99,74 - LU0526377089 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Robert Fisher
Robert Fisher
Simon Weinberger
Simon Weinberger

Dokument

Dokument