Aktier

BSF European Absolute Return Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Från
30-jun-2020
Till
30-jun-2021
Total avkastning (%)

per den 30.jun.2021

-5,11 3,19 4,64 5,31 1,98
  10Å Start
1,98 3,97 1,93 3,24 3,11
  I år 1M 3M 10Å Start
0,68 1,67 4,01 1,98 12,39 10,05 37,59 45,92

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 26.jul.2021 EUR 1 539
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 30.jun.2021 99
Basvaluta Euro
Fondstart 27.feb.2009
Startdatum 27.feb.2009
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Equity Market Neutral EUR
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,86%
ISIN LU0411704413
Bloomberg, kortnamn BLEURAA
Kostnadsandel 1,50%
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL B4Y52B3
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens utrednings- och beslutsfaser. Detta kan inkludera relevant information från tredje part samt interna engagemangskommentarer och information från BlackRock Investment Stewardship avseende ledningsfrågor. Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-grupp och Chief Investment Officers. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

4
Totalt Morningstar-betyg för BSF European Absolute Return Fund, Class A2, per den 30.jun.2021 listad mot 181 Equity Market Neutral EUR fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.jun.2021
Namn Vikt (%)
LONZA GROUP AG 4,25
DSV PANALPINA A/S 3,96
ROYAL UNIBREW A/S 3,75
NOVO NORDISK A/S 2,87
TELEPERFORMANCE 2,71
Namn Vikt (%)
RELX PLC 2,30
SIKA AG 2,15
VAT GROUP AG 2,13
IMCD NV 2,11
JD SPORTS FASHION PLC 2,10
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.jun.2021

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
per den 30.jun.2021

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
per den 30.jun.2021

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 EUR Ingen 149,59 -0,43 -0,29 150,64 137,89 - LU0411704413 - -
Class D2 USD - 102,63 -0,29 -0,28 102,94 93,81 - LU2213651438 - -
Class X2 EUR - 102,55 -0,35 -0,34 102,90 93,01 - LU2231577342 - -
Class A4 EUR Årlig 149,53 -0,43 -0,29 150,60 137,84 - LU0414668557 - -
Class D4 EUR Årlig 154,17 -0,44 -0,28 154,82 141,73 - LU0827970921 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 151,49 -0,43 -0,28 152,63 139,18 - LU0748867792 - -
Class I2 EUR Ingen 160,21 -0,45 -0,28 160,66 147,13 - LU0776931064 - -
Class D2 EUR Ingen 156,86 -0,44 -0,28 157,49 144,49 - LU0414666189 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 166,56 -0,47 -0,28 167,03 152,57 - LU0802637750 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Stefan Gries
Stefan Gries

Dokument

Dokument