Aktier

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Från
30-sep-2020
Till
30-sep-2021
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2021

2,50 9,56 2,34 -4,54 -4,04
  10Å Start
-4,04 -2,13 1,04 - 4,29
  I år 1M 3M 10Å Start
5,62 1,66 4,10 -4,04 -6,24 5,30 - 48,32

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 19.okt.2021 USD 788
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav 3 530
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 17.feb.2012
Startdatum 16.maj.2012
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Equity Market Neutral USD
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 2,19%
ISIN LU0784324112
Bloomberg, kortnamn BSA2RFS
Kostnadsandel 1,95%
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL B7W7C90
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 5 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer under investeringsprocessens utrednings- och beslutsfaser. Detta kan inbegripa relevanta internal ESG-utredningar som tillsammans med flera andra utredningsresultat utgör underlag för aktiv portföljviktning kontra ett referensjämförelseindex (eller viktning som om tillämpligt utförs för att uppnå ett resultat med absolut avkastning). Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-grupp och Chief Investment Officers. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

3
Totalt Morningstar-betyg för BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class A2, per den 30.sep.2021 listad mot 99 Equity Market Neutral USD fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2021
Namn Vikt (%)
METLIFE INC 2,75
DTE ENERGY COMPANY 2,63
OTIS WORLDWIDE CORP 2,34
STIFEL FINANCIAL CORP 2,18
INTUIT INC. 2,17
Namn Vikt (%)
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMP 2,06
SILICON LABORATORIES INC. 2,00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 1,92
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 1,91
IDEXX LABORATORIES INC. 1,89
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Tillgångsklasser är inte tillgängliga för tillfället.
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Förfallodagar är inte tillgängliga för tillfället.
Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
Betyg är inte tillgängliga för tillfället.
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 GBP Ingen 153,53 0,35 0,23 159,64 141,28 - LU0784324112 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 119,72 1,00 0,84 121,67 112,74 - LU0725892466 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 100,44 0,84 0,84 102,05 94,39 - LU1238068594 - -
Class A2 EUR - 97,06 0,36 0,37 97,97 86,91 - LU1991022069 - -
Class I2 USD Ingen 109,94 0,93 0,85 111,56 102,57 - LU1653088168 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 122,25 1,01 0,83 124,21 114,87 - LU0765562458 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 101,90 0,85 0,84 103,50 95,48 - LU1323999489 - -
Class D2 USD Ingen 115,44 0,98 0,86 117,17 107,88 - LU1238068321 - -
Class X2 USD Ingen 165,07 1,39 0,85 167,38 153,06 - LU0849781678 - -
Class I2 Hedged JPY - 9 852,73 83,56 0,86 10 003,02 9 210,48 - LU1791183780 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 124,33 1,03 0,84 126,32 116,74 - LU0725892383 - -
Class A2 USD Ingen 133,73 1,13 0,85 135,78 125,36 - LU0725887540 - -
Class A2 AUD Ingen 180,32 -0,05 -0,03 188,82 159,19 - LU0840974975 - -
Class I2 Hedged SEK - 94,78 0,79 0,84 96,24 88,60 - LU1873114208 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 111,11 0,93 0,84 112,85 103,93 - LU1246651910 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Dokument

Dokument