Obligationer

BGF World Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i NOK och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 29.sep.2020 USD 1 354
Basvaluta USD
Fondstart 04.sep.1985
Startdatum 05.mar.2012
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Bond - NOK Hedged
Jämförelseindex Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,07%
ISIN LU0739658705
Bloomberg, kortnamn BGWNKX2
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B7LDYZ9
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn LEGATRUH
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering NOK 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering NOK 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 31.aug.2020 2,94
5y Volatility - Benchmark per den 31.aug.2020 2,78
5-årigt beta per den 31.aug.2020 1,160

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta viktiga icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI:s fondbetyg, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland jämlikar Fondens ESG-percentil jämfört med dess grupp med jämlikar enligt Lipper per den 01.sep.2020 24,26
Lippers globala fondklassificering Fondens grupp av jämlikar så som den definierats av Lipper Global Classification. per den 01.sep.2020 Bond Global USD
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 01.sep.2020, baserat på innehavet år 29.feb.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI:s ESG-betyg.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar företagsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Insyn i företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det finns ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Länkarna nedan går till mer information om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang.

Den exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för emittenter inom fonden som erhåller över 5 % av sina intäkter från gruvbrytning av energikol eller utvinning av oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot emittenter inom fonden som erhåller intäkter från gruvbrytning av energikol eller utvinning av oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,31% och oljesand 0,42%.

Mått på företagsengagemang beräknas med MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock använder denna forskning för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade listor över företag som saknar engagemang.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF World Bond Fund, Class X2 Hedged, per den 31.aug.2020 listad mot 32 Global Bond - NOK Hedged fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.aug.2020
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE 0.125 08/31/2022 3,48
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,27
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,59
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,16
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,66
Namn Vikt (%)
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 0,63
TREASURY NOTE 0.25 06/30/2025 0,62
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029 0,60
DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS 1.875 11/21/2022 0,56
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 0,55
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 Hedged NOK Ingen 14,60 0,01 0,07 14,68 13,11 - LU0739658705 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 10,68 0,01 0,09 10,85 9,74 - LU1830001282 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 199,61 0,10 0,05 201,35 180,57 - LU0330917880 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 12,46 0,01 0,08 12,56 11,24 - LU0808759830 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,84 0,01 0,09 10,92 9,79 - LU0308772333 - -
Class X2 Hedged NZD Ingen 12,79 0,01 0,08 12,86 11,46 - LU1288049783 - -
Class I4 Hedged EUR - 10,56 0,01 0,09 10,69 10,00 - LU2144843153 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 205,84 0,10 0,05 207,28 185,84 - LU0827888594 - -
Class X2 Hedged DKK Ingen 122,66 0,07 0,06 123,26 109,76 - LU0862984498 - -
Class I2 USD Ingen 11,71 0,01 0,09 11,77 10,47 - LU1087925589 - -
Class X2 USD Ingen 97,06 0,05 0,05 97,55 86,70 - LU0184697158 - -
Class A2 USD Ingen 85,50 0,04 0,05 86,05 76,76 - LU0184696937 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 12,54 0,01 0,08 12,62 11,29 - LU0871639547 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 13,55 0,00 0,00 13,63 12,17 - LU0757589873 - -
Class D3 USD Månatlig 61,54 0,03 0,05 61,97 55,56 - LU0827888321 - -
Class A3 USD Månatlig 61,45 0,03 0,05 61,89 55,48 - LU0184696853 - -
Class A1 USD Daglig 61,57 0,03 0,05 62,03 55,56 - LU0012053665 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 217,77 0,11 0,05 219,11 195,98 - LU0692855462 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 108,35 0,08 0,07 109,01 98,01 - LU1529944784 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 15,33 0,01 0,07 15,42 13,81 - LU0372548510 - -
Class D2 USD Ingen 90,20 0,05 0,06 90,73 80,82 - LU0297941972 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)
Trevor Slaven
Trevor Slaven

Dokument

Dokument