Aktier

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Tillväxtmarknader är vanligen mer känsliga för ekonomiska och politiska villkor än de utvecklade marknaderna. Andra faktorer är större ” likviditetsrisk”, begränsningar för investeringar eller överföring av tillgångar och misslyckade/försenade leveranser av värdepapper eller betalningar till fonden. Valutarisk: Fonden investerar i andra valutor. Variationer i växelkurser kommer därför att påverka värdet på din investering. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Från
30-jun-2020
Till
30-jun-2021
Total avkastning (%)

per den 30.jun.2021

23,64 8,00 1,09 -3,66 40,66
Jämförelseindex (%)

per den 30.jun.2021

23,75 8,20 1,21 -3,39 40,90
  10Å Start
20,86 9,64 10,22 4,71 5,48
Jämförelseindex (%)

per den 31.aug.2021

21,12 9,87 10,40 4,85 5,56
  I år 1M 3M 10Å Start
2,78 2,58 -4,13 20,86 31,79 62,65 58,49 88,89
Jämförelseindex (%)

per den 31.aug.2021

2,84 2,62 -4,12 21,12 32,62 64,03 60,60 90,79

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 17.sep.2021 USD 2 210 204 760
Net Assets of Fund per den 17.sep.2021 USD 14 198 206 283
Basvaluta USD
Valutaserier USD
Fondstart 26.sep.2008
Startdatum 25.sep.2009
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 31.aug.2021 1 338
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Equity
Jämförelseindex MSCI Emerging Markets Index
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,30%
ISIN IE00B3D07G23
Bloomberg, kortnamn BGIEIAU
Kostnadsandel 0,25%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B3D07G2
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn NDUEEGF
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 1 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 31.aug.2021 19,21
3-års beta per den 31.aug.2021 1,000
5y Volatility - Benchmark per den 31.aug.2021 16,51
5-årigt beta per den 31.aug.2021 1,001

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.sep.2021 BBB
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.sep.2021 5,28
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.sep.2021 37,27
MSCI ESG %-täckning per den 07.sep.2021 99,48
Lippers globala fondklassificering per den 07.sep.2021 Equity Emerging Mkts Global
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.sep.2021 279,18
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.sep.2021 1
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.sep.2021, baserat på innehavet den 31.mar.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 31.aug.2021 0,27%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 31.aug.2021 2,15%
MSCI – kärnvapen per den 31.aug.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 31.aug.2021 0,39%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 31.aug.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 31.aug.2021 0,11%
MSCI – tobak per den 31.aug.2021 0,39%

Affärsengagemang, omfattning per den 31.aug.2021 99,77%
Procent av fonden som inte omfattas per den 31.aug.2021 0,23%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 2,37% och oljesand 0,11%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

3
Totalt Morningstar-betyg för iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst, per den 31.aug.2021 listad mot 2389 Global Emerging Markets Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.aug.2021
Namn Vikt (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,63
TENCENT HOLDINGS LTD 4,34
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,93
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,85
MEITUAN 1,57
Namn Vikt (%)
CIA VALE DO RIO DOCE SH 0,93
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,85
JD.COM ADR REPRESENTING INC 0,83
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,80
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0,72
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.aug.2021

% av marknadsvärde

per den 31.aug.2021

% av marknadsvärde

per den 31.aug.2021

% av marknadsvärde

per den 31.aug.2021

% av marknadsvärde

per den 31.aug.2021

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Inst USD Ingen 18,49 0,03 0,19 20,59 15,01 18,44 IE00B3D07G23 18,53 -
Inst USD Kvartalsvis 12,57 0,02 0,19 14,21 10,38 12,54 IE00B3D07K68 12,60 -
Inst EUR Ingen 25,07 0,10 0,41 27,24 20,53 25,01 IE00B3D07F16 25,12 -
Flex USD Ingen 20,94 0,04 0,19 23,29 16,96 20,89 IE00B3D07N99 20,98 -
Class D USD Ingen 14,14 0,03 0,19 15,74 11,47 14,11 IE00BYWYC907 14,17 -
Flex GBP Ingen 32,10 0,11 0,35 35,43 28,11 32,02 IE00B3D07P14 32,17 -
Class D EUR Ingen 13,09 0,05 0,41 14,22 10,71 13,06 IE00BYWYCC39 13,12 -
Inst GBP Ingen 27,22 0,10 0,35 30,08 23,90 27,15 IE00B3D07H30 27,28 -
Flex EUR Ingen 19,74 0,08 0,41 21,42 16,13 19,69 IE00B3D07M82 19,78 -
Flex GBP Kvartalsvis 14,49 0,05 0,35 16,26 12,94 14,46 IE00B3D07S45 14,52 -
Inst EUR Kvartalsvis 14,10 0,06 0,41 15,55 11,74 14,07 IE00B3D07J53 14,13 -
Inst Hedged USD - 9,69 0,00 0,00 10,00 8,59 9,66 IE00BDQYPB20 9,72 -
Flex EUR Kvartalsvis 14,73 0,06 0,41 16,25 12,26 14,69 IE00B3D07Q21 14,76 -
Inst GBP Kvartalsvis 16,79 0,06 0,35 18,84 14,99 16,75 IE00B3D07L75 16,83 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument