Klimatförändringar och
bristande naturresurser

  • Hur påverkar den här megatrenden?
  • Vilka är de möjliga konsekvenserna för framtiden?
Risksumma. Värdet på investeringar och intäkterna från dem kan falla såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan hända att du inte får tillbaka ditt ursprungliga investeringsbelopp.
För att begränsa koldioxidutsläppen krävs betydande investeringar i grön infrastruktur och en minskning av subventionerna av fossila bränslen. Det kan komma att skapa stora investeringsmöjligheter inom områden som attraherar kapital men även industrier som riskerar produktionsstörningar.
ISABELLE MATEOS Y LAGO , BLACKROCK INVESTMENT INSTITUTE
0
av de
0
varmaste åren som har registrerats
har inträffat sedan 20011

Effekter

4 exempel som illustrerar klimatförändringar
och bristande naturresurser:

Effekterna av klimatförändringar har diskuterats sedan en tid tillbaka. Det går knappast en dag utan att det får stor uppmärksamhet i media och det kan vara svårt att skilja verkliga problem och utmaningar från hypoteser avsedda att skapa rubriker. Här presenterar vi våra åsikter som är baserade på ny forskning med detaljerad information om effekterna av klimatförändringar och insikter om de potentiella resultaten:
1. Ökad belastning på jordens naturresurser
Världens befolkning ökar snabbt och blir alltmer välbärgade. Detta leder till betydande efterfrågan på energi, vatten och mat, vilket belastar jordens traditionella och begränsade naturresurser. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) kommer världens befolkning att överstiga 9,1 miljarder år 2050 och förutspår att världens jordbrukssystem då inte längre kommer att kunna erbjuda tillräckligt med mat för hela befolkningen. FN beräknar dessutom att den globala efterfrågan på färskt vatten kommer att överstiga tillgången med 40 % år 2030, medan vissa städer såsom Kapstaden redan lider av ”vattenstress”.2
2. Världen blir varmare
Jordens genomsnittliga yttemperatur har ökat stadigt sedan slutet av 1800-talet och trenden ser ut att fortsätta.3
Koldioxidnivåer under de senaste tre istiderna, rekonstruerade med hjälp av iskärnor
Viktig information: Enbart i illustrativt syfte. Det här diagrammet, som är baserat på en jämförelse av atmosfäriska prover i iskärnor och nyare direkta mätningar, visar att atmosfärens koldioxidhalt har ökat sedan den industriella revolutionen. Källa: Vostok ice core data/J.R. Petit et al.; NOAA Mauna Loa CO2 record.
3. Ökade utsläpp
Mänsklighetens förbränning av fossila bränslen anses vara den främsta anledningen till global uppvärmning. Koldioxid och andra gaser frigörs och stängs in i atmosfären, vilket innebär att värme inte kan frigöras. Som diagrammet ovan visar,4 så har atmosfärens koldioxidnivåer skjutit i höjden sedan tiden för den industriella revolutionen och de visar inga tecken på avmattning.
4. Genomsnittliga temperaturer
Genomsnittliga temperaturer förutsägs stiga med mer än två grader före år 2100,5 vilket kommer leda till betydande och oåterkallelig skada och ökad belastning på de globala naturresurserna. En studie av Pricewaterhouse Coopers (PwC)6 uppskattar att den två-gradiga tröskelnivån skulle kunna nås redan år 2036.
Uppgifter från Nasa visar att global uppvärmning sker i en snabbare takt än arbetet med att begränsa den. Den globala uppvärmningen skiljer sig från andra perioder med klimatförändring (det har funnits många, till exempel istiden) eftersom den med 95 % sannolikhet till största delen har orsakats av mänsklig verksamhet sedan mitten av 1900-talet.7
Klimatförändringar
16 av de 17 varmaste
åren har inträffat
sedan 2000

Utsikter

3 möjliga konsekvenser av denna megatrend:

Effekterna av global uppvärmning bör inte underskattas. Stigande temperaturer kan med tiden få betydande konsekvenser för skördeutfall och orsaka kraftigt stigande livsmedelspriser, vilket i sin tur kan komma att påverka fattigare samhällen. Kustområden kommer samtidigt att bli mer påverkade av regelbundna översvämningar då havsnivåerna stiger.8
Detta är ett globalt problem som förstärks ytterligare av andra megatrender, såsom urbanisering och den kraftiga konsumtionstillväxten på tillväxtmarknader. FN anser att de förändringar som krävs för att lösa problemet på ett tillfredsställande sätt ”saknar dokumenterat prejudikat”9. En del av de förändringar som har identifierats kräver en kraftig omställning av konsumentbeteenden samt utveckling av ny teknologi som kan ersätta nuvarande naturresurser och infrastruktur.
1. Fler produkter, färre insatser
För att tillgodose den ökande efterfrågan på livsmedel i framtiden, måste jordbruksindustrin fortsätta sitt innovationsarbete och bli mer produktiv med hjälp av färre resurser och insatser. Genom det ökande nyttjandet av precisionsjordbruk har teknik fått en central roll. Precisionsteknik kan exempelvis med hjälp av rörliga sensorer upptäcka ogräs och enbart bespruta ett begränsat område, vilket skulle kunna reducera användandet av växtgifter med upp till 95 %.10Uppgifter nyligen publicerade av McKinsey visade att en nyttjandegrad av precisionsteknik på 20-40 % skulle kunna öka globala jordbruksskördar med upp till 10-15 % år 2025.10
2. Utnyttjande av ren energi
Hållbara energikällor blir allt viktigare i takt med att fossilt bränsle döms ut och råvarukonsumtionen förändras. Men förändring handlar också om att använda energi på ett mer effektivt sätt i allt vad vi gör.
3. Farväl till bilar som vi känner dem
Experter förespår, i takt med att fordon med förbränningsmotorer tariffbeläggs, att vi alla år 2040 kommer att köra elektriska fordon.11 Och även om förarlösa bilar fortfarande känns som science fiction, så har t ex Storbritanniens regering en målsättning att ha de första självkörande bilarna i trafik redan år 2021,12 och företag som till exempel Daimler planerar för ”full produktion av självkörande bilar i början av 2020-talet”.13
I takt med att Kina utvecklas till en ny supermakt (se Omfördelning av den ekonomiska makten) så ökar de även sitt globala ansvarstagande.

Peking blev exempelvis den första staden i Kina att inte använda kol till uppvärmning och elektricitet.14 Man har även investerat 1,3 miljarder USD** i att omvandla sina 70 000 taxibilar till elenergi.15
Peking
**Siffror i USD

Megatrender presenterade via informationsgrafik: hur fungerar de?

”Tekniska genombrott” verkar som en katalysator för andra trender och är samtidigt central när det gäller många av de globala utmaningar vi står inför.
Dagens värld karaktäriseras av ömsesidigt beroende och sammankoppling, som innebär att ingen av de här megatrenderna existerar i avskildhet. När trender kolliderar och delvis sammanfaller med varandra, så uppkommer nya investeringsteman.
För att lära dig mer om megatrender, se vår informationsgrafik nedan.

Ladda ned BlackRocks analysrapport om Megatrender

En undersökning av strukturella omfördelningar i den globala ekonomin
  • Varför är megatrender betydelsfulla för investerare?
  • 5 megatrender som formar vårt tankesätt kring investeringar

Detta material är inte avsett att användas som prognos-, forsknings- eller investeringsrådgivning och är inte en rekommendation, ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja något finansiellt instrument eller produkt eller att anta någon investeringsstrategi.