Investera i Kina

Vad ingår?

  • Varför har det blivit svårt att ignorera den fastlandskinesiska aktiemarknaden?
  • Hur kommer det sig att den kinesiska obligationsmarknaden är redo för en snabb förändring?
  • Läs mer i våra senaste undersökningar om marknad och index i Kina
  • Se vårt fondutbud med exponering till Kinas tillväxtpotential

Risksumma. Alla finansiella investeringar innebär ett risktagande. Därför kommer värdet på och intäkterna från investeringen att variera och det ursprungliga investeringsbeloppet kan inte garanteras.

Ökad förändring

Kina har växt och har, efter USA, blivit världens näst största ekonomi men utländska investerara har ofta haft svårt att dra nytta av alla de tillväxtmöjligheter som landet erbjuder. Situationen förändras snabbt i takt med att beslutsfattare arbetar för att avreglera de kinesiska aktie- och obligationsmarknaderna, samtidigt som de anpassas fullt ut till internationella standarder. Detta får konkreta konsekvenser för alla investerare, både privatpersoner och stora sofistikerade institutionella investerare. Mycket är under förändring i Kina och kostnaderna för att ignorera den växande möjlighet denna region kan erbjuda kan visa sig vara alltför höga, särskilt på lång sikt.

Utländska investerares tillgångar i Kina
(i % av marknaden)

Utländska investerares tillgångar i Kina

Källor: Wind, per december 2018. Utländska investeringar i fastlandsaktier och obligationer har uppskattats baserat på innehav via QFII (Qualified Foreign Institutional Investor) och obligationsinvesteringar via CIBM Direct fram till 2013, samt uppgifter från PBoC (People’s Bank of China) om utländska investeringar i aktier/obligationer från och med 2014.

Ett kvalitetsmedvetet aktiebeslut

Det har blivit allt svårare för investerare att ignorera den kinesiska aktiemarknad, med över 3 000 börsnoterade företag med A-aktier, noterade i Shanghai och Shenzhen, får investerare tillgång till vad som tidigare har varit en relativt isolerad marknad. Färre begränsningar och fortsatt liberalisering av marknaden betyder att internationella investerare nu enkelt kan handla med A-aktier och hantera likviditet via programmet ”Stock Connect”, istället för det tidigare omständliga kvotsystemet.

Den ökade inkluderingen av kinesiska A-aktier i stora internationella index bidrar till att aktierna övergår från att vara en tillgångsklass som är ”intressant att äga” till att bli en ”nödvändighet”. MSCI började under 2018 inkludera A-aktier i sina globala tillväxtmarknadsindex och kommer fortsätta att öka A-aktiernas viktning under hela 2019. FTSE följer efter med en inkludering av A-aktier i FTSE Global och tillväxtmarknadsindexen med start början av juni 2019. A-aktier är i många fall det enda alternativet för investerare som vill ha exponering till kinesiska företag av god kvalitet och med hållbara affärsmodeller, låg känslighet för politiska beslutsprocesser och hög tillväxtpotential i samband med utökad konsumtion och teknisk utveckling.

Investerare i obligationer välkomnas

Lyftet för den kinesiska obligationsmarknaden har i stort sett skett utan utländsk medverkan, bara omkring 3 % av marknaden, som uppgår till 12 biljoner USD, ägs för närvarande av utländska intressen. Detta har förutsättningar att förändras relativt snabbt i samband med bättre tillträde till marknaden och ökad anpassning till internationella standarder.

Från och med april 2019 inkluderar Barclays Global Aggregate Index, vilket är en viktig referens när det gäller avkastningen för globala obligationer, kinesiska stats- och bankobligationer. Vi uppskattar att inkluderingen kan innebära inflöden på åtminstone 150 miljarder USD från utländska investerare under infasningsperioden på 20 månader (som avslutas i november 2020). Inflödet baseras enbart på ombalanseringar av passiva strategier som följer detta jämförelseindexet.1 Beräknat utifrån aktuellt marknadsvärde skulle detta utgöra omkring 6 % av det globala indexet. Vår uppskattning kan vara konservativ, i synnerhet om Kinas obligationsmarknad som redan är den näst största i världen fortsätter att växa i samma takt som nu. Uppskattningen inkluderar inte heller troliga inflöden från aktiva strategier. Dessa kan komma att bli betydande, men är svårare att förutsäga.

1. Enbart i illustrativt syfte. Det finns ingen garanti för att prognoser kommer att inträffa

iShares fonder exponerade mot Kina

Featured Funds-1
Featured Funds-2

Risksumma. Alla finansiella investeringar innebär ett risktagande. Därför kommer värdet på och intäkterna från investeringen att variera och det ursprungliga investeringsbeloppet kan inte garanteras.

Koncentrationsrisk
Investeringsrisken är koncentrerad till vissa sektorer, länder, valutor och företag. Detta innebär att fonden är känsligare för lokala ekonomiska, marknadsrelaterade, politiska eller myndighetsmässiga händelser.
Motpartsrisk
En institution med bristande betalningsförmåga vilken tillhandahåller tjänster som till exempel förvaring av tillgångar eller som fungerar som motpart till derivat eller andra instrument, kan exponera klassen för ekonomiska förluster.
Kreditrisk
Emittenten av en finansiell tillgång som innehas i fonden kanske inte kan betala sina skulder eller återbetala kapital till fonden på förfallodatum. Om ett finansinstitut inte kan uppfylla sina ekonomiska åtaganden, kan dess finansiella tillgångar bli föremål för en nedskrivning av värdet eller en konvertering (dvs. ”bail-in”) av behöriga myndigheter för att rädda institutet.
Valutarisk
Fonden investerar i andra valutor. Variationer i växelkurser kommer därför att påverka värdet på din investering.
Derivatrisk
Derivat är mycket känsliga för förändringar på tillgångens värde vilket de baseras på. De kan öka storleken på förluster och vinster, vilket leder till större fluktuationer i fondens värde. Inverkan på fonden kan vara större när derivat används i omfattande utsträckning eller på ett avancerat sätt.
Tillväxtmarknadsrisk
Tillväxtmarknader är vanligen mer känsliga för ekonomiska och politiska villkor än de utvecklade marknaderna. Andra faktorer är större ”likviditetsrisk”, begränsningar för investeringar eller överföring av tillgångar och misslyckade/försenade leveranser av värdepapper eller betalningar till fonden.
Aktierisk
Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.
Likviditetsrisk
Lägre likviditet betyder att det finns otillräckligt med köpare eller säljare så att fonden enkelt kan köpa eller sälja investeringar.
Valutasäkringsrisk
Valutasäkring kan inte helt eliminera fondens valutarisk, och kan påverka fondens resultat.
Risk förknippad med statsobligationer på tillväxtmarknader
Värdepapper med fast avkastning emitterade eller garanterade av regeringar på tillväxtmarknaderna har vanligen högre kreditrisk än i de utvecklade ekonomierna.
Risk förknippad med värdepapper som saknar kreditvärdering (Non-Investment Grade)
Värdepapper med fast avkastning med lägre kreditbetyg är känsligare för ränteförändringar och innebär större kreditrisker än värdepapper med fast avkastning som har högre kreditbetyg.
Risk förknippad med miljö-, sociala och styrningsrelaterade aspekter (ESG)
Jämförelseindexet utesluter endast företag som är verksamma inom vissa områden som avviker från ESG-kriterierna om en sådan verksamhet överstiger de tröskelvärden som fastställts av indexleverantören. Investerare ska därför göra en etisk bedömning på egen hand av jämförelseindexets ESG före en investering i fonden. Sådan ESG-bedömning kan påverka värdet på fondens investeringar negativt jämfört med en fond utan sådant urval.

iShares MSCI China A UCITS ETF - Quota Limit
Om efterfrågan på fonden skulle överstiga den kvot som tilldelats investeringsförvaltaren för investering i värdepapper på Kinas fastland, kanske inte investeringsförvaltaren kan få ytterligare kvoter. Detta kan leda till att teckning suspenderas och att fondens andelar omsätts till en betydande premie eller rabatt gentemot substansvärdet för en fondbörs på vilken de får köpas och säljas.
iShares MSCI China A UCITS ETF - Tax
Skatteavtalet mellan Kina och Irland ger befrielse från den kinesiska kapitalvinstskatten vid försäljning av Fondens investeringar i kinesiska A-aktier. Även om Fonden förväntas vara befriad finns det en risk för att de kinesiska skattemyndigheterna bedömer att Fonden inte faller under skatteavtalet mellan Kina och Irland och försöker driva in sådan skatt retroaktivt vilket skulle påverka investeringens värde.
iShares MSCI China A UCITS ETF - Renminbi RQFII
Fonden investerar via det s.k. Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII) Investment Manager Program i kinesiska A-aktier. Fonden kan vara utsatt för förändringar i riktlinjer och regleringar inom ramen för RQFII-programmet vilket kan påverka Fonden, RQFII-kvoten eller möjligheten att inneha kinesiska A-aktier negativt. Fonden är underställd restriktioner och krav som gäller för RQFII-investeringar och följande risker: regelmässig, licens-, kvot- och repatrieringsrisk, PRC-, RQFII depå- och mäklarrisker i Kina samt växelkursrisk och risk för konflikt inom RQFII kvotallokering i Kina.

MKTGH0519E-845511