Obligationer

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CHF och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 27.okt.2021 USD 1 613
Fondstart 14.dec.2017
Startdatum 07.sep.2021
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 30.sep.2021 2 235
Basvaluta Dollar – USA
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori -
Jämförelseindex BBG Global Aggregate 1-5 Year Index
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,19%
ISIN IE000BY61XI5
Bloomberg, kortnamn -
Kostnadsandel 0,00%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BP6S8V9
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering CHF 500 000,00
Minsta efterföljande investering CHF 5 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.sep.2021 A
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.sep.2021 6,20
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den - -
MSCI ESG %-täckning per den 07.sep.2021 86,57
Lippers globala fondklassificering per den - -
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.sep.2021 116,68
Fonder i grupp av likvärdiga per den - -
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.sep.2021, baserat på innehavet den 30.apr.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 30.sep.2021 0,08%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 30.sep.2021 0,26%
MSCI – kärnvapen per den 30.sep.2021 0,09%
MSCI – energikol per den 30.sep.2021 0,02%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 30.sep.2021 0,02%
MSCI – tobak per den 30.sep.2021 0,13%

Affärsengagemang, omfattning per den 30.sep.2021 29,42%
Procent av fonden som inte omfattas per den 30.sep.2021 70,58%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,12% och oljesand 0,49%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2021
Namn Vikt (%)
UMBS 15YR TBA(REG B) 1,42
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,09
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.36 07/02/2023 1,07
TREASURY NOTE 0.25 09/30/2023 0,97
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 0,78
Namn Vikt (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #142 0.1 12/20/2024 0,67
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #141 0.1 09/20/2024 0,67
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 0.1 09/20/2026 0,65
TREASURY NOTE 0.125 10/31/2022 0,64
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #426 0.005 07/01/2023 0,62
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jul.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D Hedged CHF - 9,94 0,00 0,01 10,00 9,94 9,94 IE000BY61XI5 9,95 -
Inst Hedged CHF - 9,62 0,00 0,01 9,93 9,62 9,62 IE00BFYB7576 9,63 -
Class Inst Hedged Dist EUR - 9,65 0,00 0,01 9,94 9,65 9,65 IE00BFX1VK15 9,66 -
Class D Hedged EUR - 9,93 0,00 0,01 10,02 9,93 9,93 IE00BMZ3NN11 9,94 -
Inst Hedged USD Ingen 10,23 0,00 0,01 10,46 10,22 10,22 IE00BF2MW791 10,24 -
Class Inst Hedged Dist GBP - 9,94 0,00 0,01 10,18 9,94 9,94 IE00BFX1VJ00 9,95 -
Class D Hedged EUR Halvårsvis 9,52 0,00 0,01 9,81 9,52 9,52 IE00BF2MW684 9,53 -
Inst USD - 10,48 0,00 0,03 10,76 10,46 10,47 IE00BL6VHF72 10,49 -
Class D Hedged GBP Halvårsvis 9,84 0,00 0,01 10,07 9,83 9,83 IE00BF2MW577 9,84 -
Class D USD Halvårsvis 9,96 0,00 0,03 10,42 9,94 9,95 IE00BF2MW353 9,97 -
Class D Hedged USD Halvårsvis 10,25 0,00 0,01 10,49 10,24 10,24 IE00BF2MW460 10,26 -
Class D Hedged USD - 9,94 0,00 0,01 10,01 9,94 9,94 IE0007SUF6S0 9,95 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Sid Swaminathan
Sid Swaminathan

Dokument

Dokument