Aktier

BGF Next Generation Technology Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Investeringar i teknikaktier är föremål för bristande eller förlust av immaterialrättsligt skydd, snabba teknikförändringar, regeringsregleringar och konkurrens. Investeringsrisken är koncentrerad till vissa sektorer, länder, valutor och företag. Detta innebär att fonden är känsligare för lokala ekonomiska, marknadsrelaterade, politiska eller myndighetsmässiga händelser. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 22.okt.2021 USD 5 900
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 30.sep.2021 148
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 04.sep.2018
Startdatum 14.jul.2021
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori -
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,73%
ISIN LU2360107085
Bloomberg, kortnamn -
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BMB6000
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.okt.2021 BBB
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.okt.2021 5,11
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.okt.2021 23,40
MSCI ESG %-täckning per den 07.okt.2021 84,89
Lippers globala fondklassificering per den 07.okt.2021 Equity Sector Information Tech
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.okt.2021 51,95
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.okt.2021 564
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.okt.2021, baserat på innehavet den 31.maj.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 30.sep.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 30.sep.2021 91,30%
Procent av fonden som inte omfattas per den 30.sep.2021 9,18%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,00% och oljesand 0,00%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens utredningsfas. Detta kan inkludera relevant information från tredje part samt interna engagemangskommentarer och information från BlackRock Investment Stewardship avseende ledningsfrågor. Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-grupp och Chief Investment Officers. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2021
Namn Vikt (%)
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC CLASS A 2,14
LASERTEC CORP 2,11
LIGHTSPEED COMMERCE INC 2,07
SILERGY CORP 1,93
KAKAO CORP 1,91
Namn Vikt (%)
ASM INTERNATIONAL NV 1,82
TESLA INC 1,66
ATLASSIAN PLC CLASS A 1,66
MARVELL TECHNOLOGY INC 1,54
SAMSUNG SDI LTD 1,51
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I4 USD Årlig 15,56 0,09 0,58 16,07 14,29 - LU2360107085 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 102,39 0,59 0,58 105,52 84,60 - LU2290526677 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 25,34 0,15 0,60 28,34 17,91 - LU1861216510 - -
Class D2 EUR Ingen 23,89 0,13 0,55 25,42 16,53 - LU1917164854 - -
Class I2 Hedged EUR - 31,54 0,18 0,57 35,02 22,06 - LU1917165158 - -
Class I2 USD - 28,05 0,16 0,57 30,95 19,42 - LU1861216270 - -
Class D2 Hedged CNH Ingen 102,93 0,60 0,59 105,96 84,74 - LU2290526594 - -
Class SR2 EUR - 9,45 0,05 0,53 9,58 8,18 - LU2344713339 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 100,74 0,58 0,58 104,21 84,08 - LU2290526834 - -
Class E2 Hedged EUR - 24,96 0,14 0,56 28,01 17,73 - LU1861216783 - -
Class SR4 USD Årlig 11,00 0,06 0,55 11,37 9,98 - LU2344713255 - -
Class I4 GBP Årlig 11,29 0,09 0,80 11,62 9,95 - LU2344713412 - -
Class A2 SEK Ingen 232,07 0,39 0,17 249,88 168,37 - LU1861216940 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 26,01 0,15 0,58 28,92 18,23 - LU1861216601 - -
Class SR4 GBP Årlig 7,98 0,06 0,76 8,22 7,05 - LU2344713099 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 9,86 0,06 0,61 10,20 8,21 - LU2290526321 - -
Class SR2 Hedged EUR - 10,76 0,06 0,56 11,14 9,88 - LU2344713503 - -
Class S2 USD - 10,85 0,06 0,56 11,99 9,02 - LU2278360750 - -
Class X2 USD - 28,64 0,17 0,60 31,45 19,70 - LU1861216353 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 26,37 0,14 0,53 29,35 18,50 - LU1861220033 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,87 0,06 0,56 11,26 9,09 - LU2310089938 - -
Class Z2 USD - 28,09 0,16 0,57 30,98 19,44 - LU1861216437 - -
Class A4 EUR - 8,69 0,05 0,58 8,69 8,63 - LU2398791959 - -
Class Z2 Hedged CHF - 10,88 0,06 0,55 11,27 9,09 - LU2310090191 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,85 0,06 0,56 11,25 9,09 - LU2310089698 - -
Class I2 GBP - 20,34 0,15 0,74 22,31 15,01 - LU2168066202 - -
Class D2 GBP Ingen 20,18 0,15 0,75 22,17 14,92 - LU2237457416 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 26,44 0,15 0,57 29,25 18,48 - LU1861216866 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,76 0,06 0,56 11,97 8,99 - LU2278361055 - -
Class D2 USD Ingen 27,83 0,16 0,58 30,76 19,31 - LU1861216197 - -
Class SR2 USD - 11,01 0,07 0,64 11,37 9,98 - LU2344713172 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,81 0,06 0,56 11,21 9,08 - LU2310089771 - -
Class A4 USD Årlig 10,12 0,06 0,60 10,46 9,29 - LU2360107168 - -
Class A2 USD Ingen 27,10 0,16 0,59 30,12 18,96 - LU1861215975 - -
Class I2 EUR - 24,09 0,14 0,58 25,58 16,63 - LU1917165075 - -
Class S2 Hedged GBP - 10,90 0,06 0,55 11,29 9,10 - LU2310089854 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Tony Kim
Tony Kim
Reid Menge
Reid Menge

Dokument

Dokument