-

BGF Emerging Markets Impact Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Ränteförändringar, kreditrisk och/eller en emittent på obestånd kommer att ha en betydande inverkan på avkastningen från räntebärande värdepapper. Räntebärande värdepapper med lägre kreditbetyg kan vara känsligare för förändringar av dessa risker än räntebärande värdepapper som har högre kreditbetyg. Möjlig eller faktisk sänkning av kreditvärdigheten kan öka risknivån. Tillväxtmarknaderna är generellt mer känsliga för ekonomiska och politiska förhållanden än de utvecklade marknaderna. Andra faktorer inkluderar större "likviditetsrisk", restriktioner för investeringar eller överföring av tillgångar, misslyckad/försenad leverans av värdepapper eller betalningar till fonden och hållbarhetsrelaterade risker. Derivat kan vara mycket känsliga för förändringar av värdet på den tillgång som de är baserade på. Detta kan öka storleken på både förluster och vinster, vilket leder till större fluktuationer i fondens värde. Påverkan på fonden kan bli större om FDI:er används i stor utsträckning eller på ett komplext sätt. Fonden strävar efter att exkludera företag som är engagerade i vissa aktiviteter som är oförenliga med ESG-kriterierna. Investerare bör därför göra en personlig etisk bedömning av Fondens ESG-screening innan de investerar i fonden. Sådan ESG-screening kan påverka värdet på fondens investeringar negativt jämfört med en fond där screening av denna typ inte genomförs.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Loading

Resultat

Resultat

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 27.jul.2021 USD 23
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav -
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 12.jul.2021
Startdatum 12.jul.2021
Tillgångsklass -
Morningstar-kategori -
Jämförelseindex JPM JESG EM Green Bond (JESG EM GENIE) USD Hedged Index
Klassificering enligt SFDR Artikel 9
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,65%
ISIN LU2337645589
Bloomberg, kortnamn -
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BMBQ8Z1
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Effektiv duration per den - -
Viktad genomsnittlig löptid per den - -
WAL till lägsta per den - -
Modifierad duration per den - -

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens faser för utredning och företagsbesiktning. ESG-information kan inhämtas från både interna och externa källor och inkluderas i Aladdin-risksystemet. Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljriskgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

Bästa innehav är inte tillgängligt för tillfället.
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

Länder/regioner är inte tillgängliga för tillfället.
Sektorer är inte tillgängliga för tillfället.
Tillgångsklasser är inte tillgängliga för tillfället.
Förfallodagar är inte tillgängliga för tillfället.
Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
Betyg är inte tillgängliga för tillfället.
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 USD USD - 10,00 -0,04 -0,40 10,04 9,98 - LU2337645589 - -
Class X2 USD USD - 10,00 -0,04 -0,40 10,04 9,98 - LU2337645829 - -
Class Z2 USD USD - 10,00 -0,04 -0,40 10,04 9,98 - LU2337646041 - -
Class I2 EUR hedged EUR - 10,00 -0,04 -0,40 10,04 9,98 - LU2337646397 - -
Class A2 USD USD - 10,00 -0,03 -0,30 10,03 9,98 - LU2337645407 - -
Class I2 USD USD - 10,00 -0,04 -0,40 10,04 9,98 - LU2337645746 - -
Class D2 EUR Hedged EUR - 10,00 -0,03 -0,30 10,03 9,98 - LU2337646124 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Jack Deino
Jack Deino

Dokument

Dokument