Aktier

iShares Japan Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i JPY och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 11.jun.2021 USD 2 041
Fondstart 01.dec.2005
Startdatum 11.jun.2021
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 28.maj.2021 272
Basvaluta Dollar – USA
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori -
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag -
Löpande avgifter 0,08%
ISIN IE00015NBWB1
Bloomberg, kortnamn -
Kostnadsandel 0,06%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BNVVDM5
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering JPY 200 000 000,00
Minsta efterföljande investering JPY 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 28.maj.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 28.maj.2021 0,12%
MSCI – kärnvapen per den 28.maj.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 28.maj.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 28.maj.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 28.maj.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 28.maj.2021 0,60%

Affärsengagemang, omfattning per den 28.maj.2021 100,00%
Procent av fonden som inte omfattas per den 28.maj.2021 0,00%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 4,10% och oljesand 0,18%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 28.maj.2021
Namn Vikt (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4,44
SONY GROUP CORP 3,17
KEYENCE CORP 2,43
SOFTBANK GROUP CORP 2,42
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,77
Namn Vikt (%)
RECRUIT HOLDINGS LTD 1,76
NINTENDO LTD 1,74
TOKYO ELECTRON LTD 1,65
SHIN ETSU CHEMICAL LTD 1,56
KDDI CORP 1,39
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class S JPY - 2 000,00 - - - - 1 999,40 IE00015NBWB1 2 000,60 -
Inst USD Ingen 21,08 -0,05 -0,24 21,96 16,41 21,07 IE00B1W56M32 21,09 -
Inst USD Daglig 19,07 -0,05 -0,24 20,19 15,08 19,07 IE00B1W56N49 19,08 -
Institutional Dist JPY - 2 429,80 -2,19 -0,09 2 508,58 1 851,14 2 429,07 IE00BL1GW748 2 430,53 -
Class D USD Ingen 14,12 -0,03 -0,24 14,71 10,99 14,12 IE00BD0NCS18 14,12 -
Flex USD Ingen 18,63 -0,04 -0,24 19,40 14,48 18,62 IE0001199953 18,63 -
Class Flex Acc JPY - 2 422,05 -2,17 -0,09 2 459,99 1 813,63 2 421,33 IE00BFMHVB17 2 422,78 -
Flex USD Daglig 17,06 -0,04 -0,24 17,94 13,51 17,06 IE00B0409979 17,07 -
Inst EUR Ingen 22,54 0,06 0,27 23,51 17,97 22,53 IE00B6RVWW34 22,54 -
Flex EUR Daglig 21,68 0,06 0,27 22,83 17,57 21,67 IE00B39J2X56 21,69 -
Class D EUR Ingen 12,57 0,03 0,27 13,12 10,02 12,57 IE00BDRK7T12 12,58 -
Flex EUR Ingen 19,90 0,05 0,27 20,76 15,85 19,90 IE00B8J31C42 19,91 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument