Aktier

BGF Global Dynamic Equity Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 11.jun.2021 USD 504
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 28.maj.2021 331
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 28.feb.2006
Startdatum 28.apr.2021
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori -
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,84%
ISIN LU2337443100
Bloomberg, kortnamn GDEO_AG
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BM9CJ47
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den - -
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den - -
MSCI – kärnvapen per den - -
MSCI – energikol per den - -
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den - -
MSCI – oljesand per den - -
MSCI – tobak per den - -

Affärsengagemang, omfattning per den - -
Procent av fonden som inte omfattas per den - -
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol -% och oljesand -%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Global Allocation Investment Team anser att ett företags förmåga att hantera väsentliga frågor om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-frågor) kan vara avgörande för företagets förmåga att på lång sikt upprätthålla tillväxt och skapa värde för aktieägarna, och därmed betraktas ESG-nyckeltal som en del av vår investeringsprocess. För långsiktiga investerare som Global Allocation är och förblir det mycket viktigt att beakta ESG-information inför forsknings- och investeringsbeslut, en central del av vår grundläggande investeringsprocess och vårt mål att sträva efter att maximera riskjusterade avkastningar.


Teamet analyserar ESG-data som en del av den utredning och due diligence som görs inför nya investeringar och vid övervakning av befintliga investeringar i portföljen. Teamets löpande övervakning av portföljen inbegriper regelbunden portföljriskgranskning tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.jun.2015
Namn Vikt (%)
JPMORGAN CHASE & CO 1,06
PROCTER & GAMBLE 1,02
GOOGLE INC CLASS C 0,97
BANK OF AMERICA CORP 0,91
ANADARKO PETROLEUM CORP 0,91
Namn Vikt (%)
WELLS FARGO 0,85
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD 0,73
MOBILEYE NV 0,70
NESTLE SA 0,69
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,69
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 EUR - 10,10 0,05 0,50 10,10 9,61 - LU2337443100 - -
Class D2 EUR Ingen 28,68 0,15 0,53 28,68 20,14 - LU0827880856 - -
Class X2 USD Ingen 40,37 0,00 0,00 40,38 26,12 - LU0331284876 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 199,96 -0,04 -0,02 200,01 129,10 - LU1254117549 - -
Class D2 USD Ingen 34,76 0,00 0,00 34,78 22,71 - LU0368268198 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 20,98 0,00 0,00 21,00 13,86 - LU0326425609 - -
Class A2 EUR Ingen 26,00 0,13 0,50 26,00 18,39 - LU0238689623 - -
Class A2 USD Ingen 31,52 0,00 0,00 31,54 20,75 - LU0238689110 - -
Class D4 EUR Årlig 23,66 0,11 0,47 23,66 16,66 - LU0938162772 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 19,66 0,00 0,00 19,68 13,08 - LU0238690555 - -
Class A4 EUR Årlig 25,93 0,13 0,50 25,93 18,34 - LU0408221603 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokument

Dokument