Aktier

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Tillväxtmarknaderna är generellt mer känsliga för ekonomiska och politiska förhållanden än de utvecklade marknaderna. Andra faktorer inkluderar större "likviditetsrisk", restriktioner för investeringar eller överföring av tillgångar, misslyckad/försenad leverans av värdepapper eller betalningar till fonden och hållbarhetsrelaterade risker. Investeringsrisken är koncentrerad till vissa sektorer, länder, valutor och företag. Detta innebär att fonden är känsligare för lokala ekonomiska, marknadsrelaterade, politiska, hållbarhetsrelaterade eller myndighetsmässiga händelser. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser. Jämförelseindexet utesluter endast företag som är verksamma inom vissa områden som inte följer ESG-kriterierna om en sådan verksamhet överstiger de tröskelvärden som fastställts av indexleverantören. Investerare ska därför göra en etisk bedömning på egen hand av jämförelseindexets ESG före en investering i fonden. Sådan ESG-bedömning kan negativt påverka värdet på fondens investeringar jämfört med en fond utan sådant urval.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Loading

Resultat

Resultat

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 10.jun.2021 USD 113
Fondstart 06.maj.2021
Startdatum 06.maj.2021
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 28.maj.2021 1 110
Basvaluta Dollar – USA
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori -
Jämförelseindex MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Index Net GBP
Klassificering enligt SFDR Artikel 8
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,10%
ISIN IE00BNNLPT42
Bloomberg, kortnamn -
Kostnadsandel 0,00%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BNNLPT4
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 1 000 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 28.maj.2021
Namn Vikt (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,48
TENCENT HOLDINGS LTD 5,50
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 4,24
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,05
MEITUAN 1,52
Namn Vikt (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,20
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1,02
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,98
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 0,94
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,85
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class Flexible GBP - 10,13 0,04 0,36 10,20 9,54 10,10 IE00BNNLPT42 10,16 -
Class D USD - 10,31 0,05 0,48 10,40 9,64 10,28 IE00BKPTWZ06 10,34 -
Class Flexible EUR - 10,22 0,06 0,59 10,27 9,63 10,18 IE00BKPTWY98 10,25 -
Class Flexible USD - 10,31 0,05 0,48 10,40 9,64 10,28 IE00BKPTWX81 10,35 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokument

Dokument