Obligationer

CGBI

iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Viktig information! Värdet på din investering och intäkterna från den kommer att variera och ditt första investeringsbelopp kan inte garanteras. Fonden investerar i ett begränsat antal marknadssektorer. Jämfört med investeringar som sprider investeringsrisken genom att investera i olika sektorer, kan aktiekursrörelser ha en större inverkan på fondens sammanlagda värde. Fonden investerar vanligen i aktier i mindre företag och som kan vara mer oförutsägbara och mindre likvida än aktier i större företag. Jämfört med mer etablerade ekonomier, kan värdet på investeringar på tillväxtmarknader bli föremål för större volatilitet på grund skillnader mellan allmänt accepterade redovisningsprinciper eller på grund av ekonomisk eller politisk instabilitet. Utländska investeringar kommer att påverkas av valutakursförändringar. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.
Loading

Resultat

Resultat

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 06.maj.2021 USD 10 049 658
Net Assets of Fund per den 06.maj.2021 USD 10 049 658
Basvaluta USD
Valutaserier USD
Fondstart 26.apr.2021
Startdatum 26.apr.2021
Tillgångsklass Obligationer
Totalkostnadsandel 0,25%
Löpande avgifter 0,25%
Produktstruktur Fysisk
Metod Utvalg
Hemvist Irland
UCITS Ja
Jämförelseindex FTSE Chinese Government Bond Index
Klassificering enligt SFDR Annan
Utdelningsfrekvens Halvårsvis
Avkastning för värdepappersutlåning -
ISA-behörighet Ja
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus No/Seeking
Ombalanseringsfrekvens Månatlig
ISIN IE00BMC7BF44
Bloomberg-kortnamn CGBI NA
Emittent iShares IV plc
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administratör State Street Fund Services (Ireland) Limited
Förvaringsinstitut State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 06.maj.2021 2 000 000
Antal innehav per den 05.maj.2021 10
Jämförelseindexnivå per den 06.maj.2021 USD 161,78
Jämförelseindexets kortnamn CFIICNU
Direktavkastning per den - -
Viktad genomsnittlig kupong per den 05.maj.2021 2,69%
Räkenskapsårets slut 31 maj
Effektiv duration per den 05.maj.2021 5,72
Viktad genomsnittlig löptid per den 05.maj.2021 7,53
Viktad genomsnittlig YTM per den 05.maj.2021 3,06%

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Registrade Platser

Registrade Platser

  • Belgien

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrike

  • Irland

  • Italien

  • Luxemburg

  • Nederländerna

  • Norge

  • Spanien

  • Storbritannien

  • Sverige

  • Tyskland

  • Österrike

Innehav

Innehav

per den 05.maj.2021
Kortnamn ISIN Namn Sektor Plats Tillgångsklass Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Förfallodag Kupong (%) Marknadsvaluta Duration Nominellt värde
per den 05.maj.2021
Utfärdare Vikt (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 99,72
Emittentens kortnamn Namn Tillgångsklass Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor ISIN Kupong (%) Förfallodag Börs Plats Marknadsvaluta Duration
Innehaven kan komma att ändras.


Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 05.maj.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 05.maj.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Geografisk exponering handlar i princip om emittenters hemvist för de värdepapper som innehas i produkten. De adderas och uttrycks sedan som en procentsats av produktens totala innehav. Men i vissa fall kan den återspegla det område där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 05.maj.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 05.maj.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 05.maj.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Kreditbetyg för fondens underliggande värdepapper erhålls från S&P, Moody’s och Fitch och konverteras till en av S&P:s huvudsakliga kategorier inom kreditbetyg. Denna översikt levereras av BlackRock och utgår ifrån medianbetyget om alla tre kreditinstituten har betygsatt värdepappret, det lägre betyget om två kreditinstitut har betygsatt värdepappret och ett betyg om det är det enda som finns att tillgå. Att ett värdepapper saknar kreditbetyg indikerar inte nödvändigtvis låg kvalitet. Under investment grade representeras av betygen BB och lägre. Kreditbetyg och portföljens kreditkvalitet kan komma att förändras över tid.

Allokeringar är föremål för ändringar.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
Euronext Amsterdam CGBI USD 29.apr.2021 BP2C268 CGBI NA CGBI.AS - - IE00BMC7BF44 A2QMMB 59713487 - -

Dokument

Dokument