Aktier

I500

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Derivat kan vara mycket känsliga för förändringar av värdet på den tillgång som de är baserade på. Detta kan öka storleken på både förluster och vinster, vilket leder till större fluktuationer i fondens värde. Påverkan på fonden kan bli större om FDI:er används i stor utsträckning eller på ett komplext sätt.Fondens förmåga att följa jämförelsenormens avkastning beror på om motparterna fortlöpande kan leverera jämförelsenormens resultat i linje med swappavtalen (dvs. motpartsrisken) och kommer även att påverkas av en ränteskillnad mellan swapparnas kurssättning och kurssättningen på jämförelsenormen. Om en swappmotpart misslyckas att tillhandahålla tillräckliga tillgångar som säkerhet för belopp denne är skyldig fonden, kan en ökad exponering mot motpartsrisken inträffa vid ett visst tillfälle.ETF:er omsätts på fondbörser i likhet med aktier, och köps och säljs till marknadskurser vilka kan skilja sig från ETF:ernas nettoandelsvärden. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.
Loading

Resultat

Resultat

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 23.jul.2021 USD 927 689 197
Basvaluta USD
Startdatum 24.sep.2020
Tillgångsklass Aktier
Totalkostnadsandel 0,07%
Löpande avgifter 0,07%
Produktstruktur Syntetisk
Metod Swap
Hemvist Irland
UCITS Ja
Jämförelseindex S&P 500 Index
Klassificering enligt SFDR Annan
Utdelningsfrekvens Ingen
ISA-behörighet Ja
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus Yes
ISIN IE00BMTX1Y45
Bloomberg-kortnamn I500 NA
Emittent iShares VI plc
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administratör State Street Fund Services (Ireland) Limited
Förvaringsinstitut State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 23.jul.2021 134 480 981
Antal innehav per den 22.jul.2021 124
Jämförelseindexnivå per den 23.jul.2021 USD 8 074,47
Jämförelseindexets kortnamn SPTR500N
Räkenskapsårets slut 31 mars

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.jul.2021 BBB
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.jul.2021 5,59
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.jul.2021 27,03
MSCI ESG %-täckning per den 07.jul.2021 97,46
Lippers globala fondklassificering per den 07.jul.2021 Equity US
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.jul.2021 132,59
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.jul.2021 3 308
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.jul.2021, baserat på innehavet den 28.feb.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 22.jul.2021 0,32%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 22.jul.2021 3,02%
MSCI – kärnvapen per den 22.jul.2021 0,32%
MSCI – energikol per den 22.jul.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 22.jul.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 22.jul.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 22.jul.2021 1,17%

Affärsengagemang, omfattning per den 22.jul.2021 99,80%
Procent av fonden som inte omfattas per den 22.jul.2021 0,20%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,00% och oljesand 5,86%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

Registrade Platser

Registrade Platser

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italien

 • Luxemburg

 • Nederländerna

 • Norge

 • Schweiz

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Österrike

Innehav

Innehav

per den 22.jul.2021
Kortnamn ISIN Namn Sektor Plats Tillgångsklass Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Marknadsvaluta Nominellt värde
Emittentens kortnamn Namn Tillgångsklass Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor ISIN Börs Plats Marknadsvaluta
Här anges de fysiska värdepapper som fonden innehar vid angivet datum. Detta är en swappfond som strävar efter att följa jämförelseindexets resultat snarare än resultaten för ovanstående fysiska innehav. Innehav förändras.

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 22.jul.2021

% av marknadsvärde

Geografisk exponering handlar i princip om emittenters hemvist för de värdepapper som innehas i produkten. De adderas och uttrycks sedan som en procentsats av produktens totala innehav. Men i vissa fall kan den återspegla det område där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 08.jul.2021

% av marknadsvärde

per den 22.jul.2021

% av marknadsvärde

De fördelningar som visas här avser fondens faktiska innehav, inte det jämförelseindex som fonden följer.

Benchmark Constituents

Benchmark Constituents

per den 22.jul.2021
Plats Vikt (%) ISIN Namn  Sektor Kortnamn
Här anges de tio största komponenterna i fondens jämförelseindex, men det är inte säkert att dessa ingår i fondens innehav. Fonden strävar efter att efterlikna jämförelseindexets resultat genom användning av derivat.

Benchmark Breakdowns

Benchmark Breakdowns

per den 22.jul.2021

Jämförelseindexets fördelning bygger i princip på indexkomponenternas hemvist där fonden strävar efter att uppnå indirekt exponering genom användning av derivat. De adderas och uttrycks som en procentsats av produktens totala innehav. Men i vissa fall kan den återspegla det område där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 22.jul.2021

per den 22.jul.2021

De fördelningar som visas här avser de som tillhör jämförelseindexet.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
Euronext Amsterdam I500 USD 28.sep.2020 BN2R4G3 I500 NA I500.AS - - IE00BMTX1Y45 A2QAJB 56309054 - -
Xetra I500 EUR 29.sep.2020 BN2R4K7 I500G GY I500.DE - - - - - - -
London Stock Exchange I500 GBP 29.sep.2020 BN2R4J6 I500 LN I500.L - - - - - - -
SIX Swiss Exchange I500 USD 06.nov.2020 BKS9YH3 - I500.S - - IE00BMTX1Y45 A2QAJB 56309054 - -

Dokument

Dokument