Aktier

BGF China Impact Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Tillväxtmarknaderna är generellt mer känsliga för ekonomiska och politiska förhållanden än de utvecklade marknaderna. Andra faktorer inkluderar större "likviditetsrisk", restriktioner för investeringar eller överföring av tillgångar, misslyckad/försenad leverans av värdepapper eller betalningar till fonden och hållbarhetsrelaterade risker. Investeringsrisken är koncentrerad till vissa sektorer, länder, valutor och företag. Detta innebär att fonden är känsligare för lokala ekonomiska, marknadsrelaterade, politiska, hållbarhetsrelaterade eller myndighetsmässiga händelser. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser. Fonden kan investera i kinesiska A-aktier via Shanghai-Hong Kong Stock Connect vilka kan exponera fonden för ytterligare risker däribland kvotbegränsningar, osäkerhet kring rättsliga och myndighetsrelaterade ramverk, begränsningar för försäljning under vissa omständigheter och clearing, avräkning och förvaringsrisker som kan exponera fonden för ekonomisk förlust. Fonden strävar efter att exkludera företag som är engagerade i vissa aktiviteter som är oförenliga med ESG-kriterierna. Investerare bör därför göra en personlig etisk bedömning av Fondens ESG-screening innan de investerar i fonden. Sådan ESG-screening kan påverka värdet på fondens investeringar negativt jämfört med en fond där screening av denna typ inte genomförs.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Från
30-jun-2020
Till
30-jun-2021
Total avkastning (%)

per den 30.jun.2021

- - - - -
Jämförelseindex (%)

per den 30.jun.2021

- - - - -
  10Å Start
10,37 - - - 23,44
Jämförelseindex (%)

per den 31.aug.2021

7,59 - - - 20,44
  I år 1M 3M 10Å Start
-4,70 -0,78 -10,89 10,37 - - - 27,70
Jämförelseindex (%)

per den 31.aug.2021

-5,34 0,10 -10,05 7,59 - - - 24,11

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 16.sep.2021 USD 19
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 31.aug.2021 46
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 09.okt.2019
Startdatum 02.jul.2020
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori -
Jämförelseindex MSCI China All Shares 10/40 Net TR Index
Klassificering enligt SFDR Artikel 9
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,92%
ISIN LU2183146278
Bloomberg, kortnamn -
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BKPN4R8
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.sep.2021 B
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.sep.2021 2,18
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.sep.2021 52,12
MSCI ESG %-täckning per den 07.sep.2021 91,30
Lippers globala fondklassificering per den 07.sep.2021 Equity China
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.sep.2021 193,21
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.sep.2021 965
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.sep.2021, baserat på innehavet den 30.apr.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 31.aug.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 31.aug.2021 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 31.aug.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 31.aug.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 31.aug.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 31.aug.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 31.aug.2021 1,28%

Affärsengagemang, omfattning per den 31.aug.2021 99,90%
Procent av fonden som inte omfattas per den 31.aug.2021 0,11%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 2,65% och oljesand 0,00%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens utrednings- och beslutsfaser. Detta kan inkludera relevant information från tredje part samt interna engagemangskommentarer och information från BlackRock Investment Stewardship avseende ledningsfrågor. Fondförvaltarens löpande övervakning av portföljen inkluderar regelbunden portföljgranskning tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen samt Chief Investment Officers. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.aug.2021
Namn Vikt (%)
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 5,06
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 4,96
EAST MONEY INFORMATION CO LTD 3,66
WULIANGYE YIBIN CO LTD 3,38
CHINA MOLYBDENUM CO LTD 3,34
Namn Vikt (%)
INDUSTRIAL BANK CO LTD 3,29
CHINA VANKE CO LTD 3,12
GANFENG LITHIUM CO LTD 3,08
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD 3,06
HAIER SMART HOME CO LTD 2,93
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 Hedged EUR - 12,91 -0,23 -1,75 15,53 11,14 - LU2183146278 - -
Class A2 USD - 14,93 -0,26 -1,71 17,95 12,84 - LU2048600170 - -
Class D2 Hedged EUR - 12,87 -0,23 -1,76 15,51 11,13 - LU2183146351 - -
Class I2 USD - 15,20 -0,27 -1,75 18,17 12,96 - LU2048601574 - -
Class D2 USD - 15,13 -0,27 -1,75 18,11 12,93 - LU2048601228 - -
Class X2 USD - 15,42 -0,28 -1,78 18,35 13,05 - LU2048602036 - -
Class A2 CNH - 96,27 -1,37 -1,40 115,31 87,83 - LU2048601061 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Matt Colvin
Matt Colvin
Nicholas Chui
Nicholas Chui

Dokument

Dokument