Aktier

BGF Multi-Theme Equity Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Investeringar i teknikaktier är föremål för bristande eller förlust av immaterialrättsligt skydd, snabba teknikförändringar, regeringsregleringar och konkurrens. Tillväxtmarknader är vanligen mer känsliga för ekonomiska och politiska villkor än de utvecklade marknaderna. Andra faktorer är större ” likviditetsrisk”, begränsningar för investeringar eller överföring av tillgångar och misslyckade/försenade leveranser av värdepapper eller betalningar till fonden. Investeringsrisken är koncentrerad till vissa sektorer, länder, valutor och företag. Detta innebär att fonden är känsligare för lokala ekonomiska, marknadsrelaterade, politiska eller myndighetsmässiga händelser. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser. Investeringar i värdepapper i förnyelsebar energi är föremål för miljöfrågor, skatter, regeringsregleringar, kurs- och tillgångsvariationer. Motpartsrisk: En institution med bristande betalningsförmåga vilken tillhandahåller tjänster som till exempel förvaring av tillgångar eller som fungerar som motpart till derivat eller andra instrument, kan exponera klassen för ekonomiska förluster. Likviditetsrisk: Lägre likviditet betyder att det finns otillräckligt med köpare eller säljare så att fonden enkelt kan köpa eller sälja investeringar.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Från
30-sep-2020
Till
30-sep-2021
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2021

- - - - 25,36
  10Å Start
25,36 - - - 26,37
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

27,44 - - - 26,59
  I år 1M 3M 10Å Start
11,55 -1,96 3,03 25,36 - - - 33,12
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

11,12 -4,13 -1,05 27,44 - - - 33,40

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.okt.2021 USD 169
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 30.sep.2021 14
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 10.jul.2020
Startdatum 10.jul.2020
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori -
Jämförelseindex MSCI All Country World Index
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter -
ISIN LU2123743937
Bloomberg, kortnamn BGBMEDG
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BLPHV43
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 100 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 30.sep.2021 0,01%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 30.sep.2021 0,31%
MSCI – oljesand per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 30.sep.2021 0,07%

Affärsengagemang, omfattning per den 30.sep.2021 99,12%
Procent av fonden som inte omfattas per den 30.sep.2021 1,15%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,01% och oljesand 0,00%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-frågor under investeringsprocessens faser för utredning, övervakning och rapportering. Detta inkluderar utredningar från såväl BlackRock som tredje part som utgör element som används vid det initiala investeringsbeslutet. När beslut om att köpa, behålla och sälja ska fattas beaktar gruppen konkurrensmässiga fördelar med allokering till medel som ger tillgång till företag med bättre ESG-egenskaper inom en given bransch. Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljriskgranskningar tillsammans med investeringsgruppen och BlackRocks Risk and Quantitative Analysis-grupp samt utför portföljgranskningar med Chief Investment Officers. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2021
Namn Vikt (%)
N/A Issuer Name 18,92
ISHARES V PLC - ISHARES S&P COMMODITY PRODUCERS AGRIBUSINESS 15,34
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - NEW ENERGY FUND 13,83
BGF CIRCULAR ECONOMY FUND 11,86
ISHARES S&P GLOBAL WATER 50 10,84
Namn Vikt (%)
ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF USD CAP 9,01
ISHARES GLOBAL TIMBER&FORESTRY UCITS ETF USD(DIST) 6,09
ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF 5,01
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF 3,87
ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF 2,95
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 GBP - 10,47 -0,04 -0,38 10,87 8,25 - LU2123743937 - -
Class A2 Hedged EUR - 13,05 -0,08 -0,61 13,68 9,86 - LU2242189152 - -
Class Z2 EUR - 12,43 -0,08 -0,64 12,70 9,15 - LU2123744232 - -
Class Z2 USD - 14,42 -0,08 -0,55 15,08 10,69 - LU2197910974 - -
Class D2 Hedged EUR - 13,14 -0,08 -0,61 13,76 9,86 - LU2242189079 - -
Class D2 USD - 14,37 -0,09 -0,62 15,03 10,68 - LU2123743770 - -
Class X2 Hedged GBP - 10,71 -0,06 -0,56 11,21 9,63 - LU2308287171 - -
Class A2 EUR - 12,29 -0,07 -0,57 12,57 9,12 - LU2123743424 - -
Class D2 EUR - 12,39 -0,08 -0,64 12,67 9,14 - LU2123743853 - -
Class A2 USD - 14,25 -0,09 -0,63 14,92 10,66 - LU2123743341 - -
Class X2 USD - 14,52 -0,09 -0,62 15,17 10,71 - LU2123744158 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rafael Iborra
Rafael Iborra

Dokument

Dokument