Aktier

BlackRock Global Impact Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Tillväxtmarknader är vanligen mer känsliga för ekonomiska och politiska villkor än de utvecklade marknaderna. Andra faktorer är större ”likviditetsrisk”, begränsningar för investeringar eller överföring av tillgångar och misslyckade/ försenade leveranser av värdepapper eller betalningar till fonden. Derivat kan vara mycket känsliga för förändringar av värdet på den tillgång som de är baserade på. Detta kan öka storleken på både förluster och vinster, vilket leder till större fluktuationer i fondens värde. Påverkan på fonden kan bli större om FDI:er används i stor utsträckning eller på ett komplext sätt. Gränsmarknader är vanligen mer känsliga för ekonomiska och politiska villkor än utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Andra faktorer är större ” likviditetsrisk”, begränsningar för investeringar eller överföring av tillgångar och misslyckade/försenade leveranser av värdepapper eller betalningar till fonden. Det kan förekomma större fluktuationer på värdet av din investering och ökad risk för att förlora kapitalet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Från
30-sep-2020
Till
30-sep-2021
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2021

- - - - 18,37
  10Å Start
18,37 - - - 38,78
  I år 1M 3M 10Å Start
2,98 -3,00 -1,08 18,37 - - - 63,50

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 19.okt.2021 USD 398
Fondstart 31.mar.2020
Startdatum 31.mar.2020
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 30.sep.2021 61
Basvaluta Dollar – USA
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori -
Klassificering enligt SFDR Artikel 9
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,65%
ISIN IE00BLGM4N70
Bloomberg, kortnamn -
Kostnadsandel 0,00%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BLGM4N7
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.okt.2021 A
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.okt.2021 6,72
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.okt.2021 71,90
MSCI ESG %-täckning per den 07.okt.2021 89,57
Lippers globala fondklassificering per den 07.okt.2021 Equity Global Sm&Mid Cap
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.okt.2021 78,70
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.okt.2021 210
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.okt.2021, baserat på innehavet den 31.maj.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 30.sep.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 30.sep.2021 92,04%
Procent av fonden som inte omfattas per den 30.sep.2021 7,96%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,00% och oljesand 0,00%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Utöver den investeringsprocess som beskrivs i fonddokumentationen beaktar fondförvaltaren också ESG-kriterier under investeringsprocessens faser för idékläckning, företagsbesiktning, portföljuppbyggnad och löpande övervakning. ESG-information kan inhämtas från BlackRocks interna ESG-forskning, tredjepartsdataleverantörer och engagemang med företagsledningen. Fondförvaltaren inkluderar exponering gentemot väsentliga risker avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning och använder bland annat BlackRocks interna flaggning av företagsengagemang och kontroverser för att filtrera fram möjliga investeringar. Fondförvaltaren hanterar eventuella kvarstående ESG-relaterade frågor genom att regelbundet träffa företagsledningen och besöka verksamheten på plats. Allt ovan dokumenteras som oberoende ESG-kommentarer i ett särskilt avsnitt av de interna värdepappersrapporterna samt i protokollen från analytikernas företagsmöten. Det är nödvändigt, viktigt och obligatoriskt att diskutera ESG under gruppens regelbundna säkerhetspresentationer, granskningarna i Risk and Quantitative Analysis-gruppen, granskning av portföljbestämning, dagliga gruppmöten samt granskningar tillsammans med Chief Investment Officers.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2021
Namn Vikt (%)
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3,31
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 3,26
ROYALTY PHARMA PLC 3,14
JACK HENRY & ASSOCIATES INC. 3,05
ZOETIS INC 2,99
Namn Vikt (%)
APTIV PLC 2,95
PAYPAL HOLDINGS INC 2,77
EDP RENOVAVEIS SA 2,71
ICF INTERNATIONAL INC 2,67
VEEVA SYSTEMS INC 2,47
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class Z GBP - 162,75 0,34 0,21 171,59 137,94 162,75 IE00BLGM4N70 162,75 -
Class Z EUR - 170,74 0,69 0,41 176,20 135,52 170,74 IE00BLGM4M63 170,74 -
Class Z USD - 181,16 1,40 0,78 192,77 143,84 181,16 IE00BL5H1216 181,16 -
Class I JPY - 11 313,22 90,54 0,81 11 457,91 10 000,00 11 313,22 IE00BLCHKM78 11 313,22 -
Class I EUR - 177,38 1,35 0,77 190,05 142,43 177,38 IE00BLJP7H80 177,38 -
Class D EUR - 169,94 0,69 0,41 175,45 135,28 169,94 IE00BL5H1091 169,94 -
Class D GBP - 162,54 0,33 0,21 171,70 138,14 162,54 IE00BL5H1323 162,54 -
Class A USD - 178,71 1,38 0,78 191,52 143,36 178,71 IE00BL5H0X59 178,71 -
Class X GBP - 105,89 0,22 0,21 111,73 98,69 105,89 IE00BN4GXJ42 105,89 -
Class X Acc AUD - 101,84 -0,10 -0,09 108,17 99,46 101,84 IE0003ASDU71 101,84 -
Class A EUR - 168,04 0,68 0,41 173,64 134,76 168,04 IE00BL5H0Y66 168,04 -
Class I EUR - 170,89 0,69 0,41 176,38 135,75 170,89 IE00BLJP7D43 170,89 -
Class X USD - 182,80 1,42 0,78 193,67 144,23 182,80 IE00BL5H1109 182,80 -
Class Z GBP - 100,48 0,21 0,21 105,59 93,78 100,48 IE00BL5B5098 100,48 -
Class I GBP - 162,87 0,34 0,21 171,86 138,17 162,87 IE00BLJP7J05 162,87 -
Class A EUR - 116,46 0,47 0,41 120,33 101,76 116,46 IE00BMYPBC33 116,46 -
Class D USD - 180,21 1,39 0,78 192,15 143,51 180,21 IE00BL5H0Z73 180,21 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Eric Rice
Eric Rice

Dokument

Dokument