Obligationer

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Kreditrisk ränteförändringar och/eller emittent på obestånd kommer att ha en betydande inverkan på avkastningen från värdepapper med fast avkastning. Möjlig eller faktisk sänkning av kreditvärdigheten kan öka risknivån. Investeringsrisken är koncentrerad till vissa sektorer, länder, valutor och företag. Detta innebär att fonden är känsligare för lokala ekonomiska, marknadsrelaterade, politiska eller myndighetsmässiga händelser. Fonden strävar efter att exkludera företag som är engagerade i vissa aktiviteter som är oförenliga med ESG-kriterierna. Investerare bör därför göra en personlig etisk bedömning av fondens ESG-screening innan de väljer att investera. Sådan ESG-screening kan påverka värdet på fondens investeringar negativt jämfört med en fond där screening av denna typ inte genomförs.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Från
30-sep-2020
Till
30-sep-2021
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2021

- - - - 0,98
  10Å Start
0,98 - - - 4,37
  I år 1M 3M 10Å Start
-1,35 -1,04 -0,15 0,98 - - - 6,28

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 27.okt.2021 USD 776
Fondstart 12.feb.2020
Startdatum 27.apr.2020
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 30.sep.2021 5 868
Basvaluta Dollar – USA
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori -
Klassificering enligt SFDR Artikel 8
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,12%
ISIN IE00BJN4RJ97
Bloomberg, kortnamn BIEQEHA
Kostnadsandel 0,05%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BJN4RJ9
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 500 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 5 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2021
Namn Vikt (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 0,23
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0,19
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 0,16
US BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.05 01/21/2025 0,11
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,10
Namn Vikt (%)
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,10
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,09
APPLE INC 2.4 05/03/2023 0,09
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 4.908 07/23/2025 0,08
CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A 4.55 11/15/2030 0,08
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class Q Acc Hedged EUR - 10,64 0,05 0,48 10,80 10,35 10,64 IE00BJN4RJ97 10,68 -
Class D Acc Hedged EUR - 10,29 0,05 0,48 10,45 10,01 10,29 IE00BJN4RG66 10,33 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 10,10 0,05 0,48 10,25 9,82 10,10 IE00BMC44015 10,14 -
Class D Dist Hedged GBP - 9,96 0,05 0,47 10,28 9,77 9,96 IE00BJN4RF59 10,00 -
Class Inst Acc USD - 10,65 0,05 0,47 10,89 10,40 10,65 IE00BJN4RH73 10,70 -
Class Inst Acc Hedged GBP - 10,02 0,05 0,48 10,15 9,92 10,02 IE00BP2C1Z01 10,06 -
Class Flexible Acc Hedged GBP - 10,01 0,05 0,48 10,14 9,69 10,00 IE00BJN4S634 10,05 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

John Hutson
John Hutson

Dokument

Dokument