Blandfonder

ESG Multi-Asset Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen
  Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Från
30-sep-2020
Till
30-sep-2021
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2021

- - - - 14,16
  10Å Start
14,16 - - - 11,47
  I år 1M 3M 10Å Start
9,68 -1,48 1,90 14,16 - - - 21,37

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i SGD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 26.okt.2021 EUR 4 104
12 månaders avslutande avkastning per den 30.sep.2021 1,91
Antal innehav per den 30.sep.2021 1 038
Basvaluta Euro
Fondstart 04.jan.1999
Startdatum 18.dec.2019
Tillgångsklass Blandfonder
Morningstar-kategori -
Klassificering enligt SFDR Artikel 8
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,49%
ISIN LU2092937148
Bloomberg, kortnamn BGFA8SH
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BJBCJJ9
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering SGD 5 000,00
Minsta efterföljande investering SGD 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.okt.2021 A
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.okt.2021 7,13
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.okt.2021 69,78
MSCI ESG %-täckning per den 07.okt.2021 90,97
Lippers globala fondklassificering per den 07.okt.2021 Mixed Asset EUR Bal - Global
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.okt.2021 68,31
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.okt.2021 685
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.okt.2021, baserat på innehavet den 30.apr.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 30.sep.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 30.sep.2021 52,49%
Procent av fonden som inte omfattas per den 30.sep.2021 47,51%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,00% och oljesand 0,00%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren inkluderar ESG-beaktanden under investeringsprocessens makroperspektiv, idékläckning, implementeringsverktyg, portföljuppbyggnad, riskhantering, löpande övervakning och rapportering. Alla undersökningsuppslag som tas fram för fondens räkning beaktar möjlig inverkan från ESG-relaterade risker, och dessa dokumenteras som en del av investeringsprocessen. Vid implementering av idéer används många olika komponenter, inklusive aktiva gemensamma fonder, indexfonder, ETF:er, direkta värdepappersinvesteringar, derivat och tredjepartsfonder. Fondförvaltaren går regelbundet igenom utredningsuppslag och tillgångsallokering och omvärderar var och en av komponenterna som används för att få tillgång till utredningsuppslag. Valet av komponenter bygger på ESG-beaktanden. När det gäller strategier med ett uttryckligt ESG-mål används vissa komponenter i syfte att följa dessa riktlinjer. När en ESG-inriktad komponent blir tillgänglig kommer den att övervägas som ersättning för vanlig marknadsexponering. Både omfattning och påverkan av urval och integration utvärderas i relation till investeringsmålet/investeringsstilen för vissa strategier. Fondförvaltaren kan också bygga upp speciella tematiska värdepapperskorgar som underställs BlackRocks grundläggande screening i första instans och om så är lämpligt dessutom ytterligare screeningkriterier. Fondförvaltaren använder ESG-kriterier som exempelvis övergripande ESG-betyg och koldioxidavtryck under rapporteringsfasen. Information inhämtas från Aladdin eller direkt från tredjepartsdataleverantörer. Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljriskgranskningar tillsammans med BlackRocks Risk and Quantitative Analysis-grupp samt utför portföljgranskningar med Chief Investment Officers. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2021
Namn Vikt (%)
MICROSOFT CORP 2,79
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 2,44
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030 2,34
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 2,00
TREASURY NOTE 0.75 08/31/2026 2,00
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE 0.125 07/31/2022 1,48
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 1,47
HOME REIT PLC 1,44
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUS 1,40
GREENCOAT UK WIND PLC 1,33
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A8 Hedged SGD Månatlig 11,84 0,07 0,59 11,84 10,12 - LU2092937148 - -
Class A2 EUR Ingen 19,90 0,12 0,61 19,90 16,83 - LU0093503497 - -
Class I2 Hedged EUR - 11,22 0,10 0,90 11,76 9,76 - LU2310090357 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 55,38 0,34 0,62 55,38 46,27 - LU0827879924 - -
Class I2 Hedged USD - 10,44 0,06 0,58 10,44 9,98 - LU2349430145 - -
Class A4 EUR Årlig 11,28 0,07 0,62 11,28 9,96 - LU2256991352 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 52,07 0,32 0,62 52,07 43,74 - LU0494093205 - -
Class I2 EUR - 13,73 0,08 0,59 13,73 11,53 - LU1822773989 - -
Class A8 Hedged USD Månatlig 11,90 0,07 0,59 11,90 10,18 - LU2092627202 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 11,33 0,07 0,62 11,33 9,96 - LU2250418493 - -
Class A2 Hedged ZAR Ingen 118,10 0,74 0,63 118,10 99,70 - LU2250418576 - -
Class A2 Hedged SGD - 12,43 0,08 0,65 12,43 10,44 - LU2077746001 - -
Class D2 EUR Ingen 21,62 0,13 0,60 21,62 18,19 - LU0473185139 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Dokument

Dokument